’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER - Bri­an Nielsen, Fol­kert Koop­mans’ sam­ar­bejds­part­ner i Dan­mark

Op­står der et pro­blem, kan vi ta­le os til ret­te, uden at det en­der i sværds­lag. Han er først og frem­mest mu­sik­kens mand

Den nye stær­ke mand i den dan­ske festi­val­bran­che blev født i Or­le­ans i Frank­rig i 1963 af hol­land­ske for­æl­dre.

I slut­nin­gen af 70er­ne be­gynd­te han at hu­se­re som kon­certar­ran­gør på un­der­grunds­ni­veau. Al­le­re­de i den ty­ske lands­by, hvor Fol­kerts bo­e­de som ung, var han ak­tiv som ar­ran­gør. Han tog og­så en han­del­sek­sa­men , selv­om hans pro­mo­ter­kar­ri­e­re med eg­ne ord har væ­ret ba-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.