Kom ind fra syd

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

se­ret på lear­ning- by- do­ing.

I 1987 fl yt­te­de han til Ham­borg, hvor han i tre år ar­bej­de­de på by­ens stør­ste klub, Gros­se Frei­heit 36.

Re­a­li­se­re­de si­ne vi­sio­ner

» I klub­ben hav­de jeg la­vet 200 kon­cer­ter om året, få­et en mas­se kon­tak­ter og vil­le ger­ne selv la­ve tur­néer og stør­re show. I før­ste om­gang hå­be­de jeg dog at kun­ne fort­sæt­te på et an­det spil­le­sted, men det lyk- ke­des ik­ke. Den ene­ste mu­lig­hed var at gå vi­de­re for mig selv og re­a­li­se­re mi­ne eg­ne vi­sio­ner, « si­ger Koop­mans.

I 1990 etab­le­re­de han Scor­pio Kon­zert Pro­ductions. Nav­net skyld­tes Koop­mans’ stjer­ne­tegn. Han ind­led­te med en tur­né med new wa­ve- iko­net An­ne Clar­ke.

I 90er­ne fulg­te kon­cer­ter med så for­skel­li­ge nav­ne som The Ra­mo­nes, Red Hot Chi­li Pep­pers, Sto­ne Ro­ses og Ba­ck­stre­et Boys.

I 1997 afh oldt han si­ne før­ste festi­va­ler i Tys­kland; med bl. a. The Smas­hing Pumpkins, Ram­m­ste­in og Inxs som ho­ved­nav­ne. To år se­ne­re fulg­te den før­ste Sout­hsi­de Festi­val i det syd­ve­st­li­ge Tys­kland, som gav Koop­mans en sik­ker festi­val- plat­form – og som kom til at age­re nav­ne­mæs­sig in­spira­tion til den aar­hu­si­an­ske ’ pen­dant’ godt ti år se­ne­re.

I år 2000 stød­te Koop­mans på et plud­se­ligt pro­blem: En stæv­ning fra de ty­ske heavy- ve­te­ra­ner Scor­pions’ sag­fø­rer mod den frem­gangs­ri­ge kon­cert­pro­mo­ters brug af ’ Scor­pio’nav­net.

» Jeg kun­ne ha­ve vun­det sa­gen, men hav­de jeg tabt den, skul­le jeg ha­ve be­talt dem min ind­komst for ti års vir­ke un­der nav­net. Så jeg æn­dre­de ba­re fi rma­nav­net til FKP Scor­pio, « si­ger Koop­mans, som fort­sat skri­ver Scor­pions på gæ­ste­li­sten til si­ne show .

Som FKP Scor­pio fo­ku­se­re­de han på fort­sat eks­pan­sion med fl ere festi­va­ler, tur­néer og kon­cer­ter, nu og­så med gi­gant­nav­ne som Springs­te­en, Dylan, Emi­nem og Brit­ney Spears. Men og­så i nye ter­ri­to­ri­er som op­fø­rel­sen af den klas­si­ske ope­ra Ai­da og de før­ste uden­land­ske festi­va­ler i Schweiz og se­ne­re Sve­ri­ge.

Fol­kert Koo­mans er fo­to­gra­fe­ret un­der af­vik­lin­gen af en af hans sven­ske festi­va­ler.

Fo­to: Fredrik Per­s­son, TT

Bri­an Nielsen, Fol­kert Koop­mans dan­ske part­ner. Fo­to: Kim Haug­gard

De ty­ske heavy- ve­te­ra­ner Scor­pions stæv­ne­de Fol­kert Koop­mans for brug af ’ Scor­pio’- nav­net. Så sat­te den frem­gangs­ri­ge kon­cert­pro­mo­ter bog­sta­ver­ne FKP for­an fir­ma­nav­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.