Skorpionen der kom ind fra syd . . .

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

fort­sat fra fo­re­gå­en­de si­de

» Nøg­len til suc­ce­sen er at tæn­ke po­si­tivt og ar­bej­de hårdt, « me­ner Koop­mans.

» Og så skal man skal væ­re ær­lig, li­ge­frem og til at sto­le på, for den­ne bran­che er ba­se­ret på go­de re­la­tio­ner og til­lid. Folk ken­der mig som en god part­ner gen­nem 25 år. Vi la­ver nog­le or­dent­li­ge pro­duk­tio­ner, og folk får de­res pen­ge – og til ti­den. «

Nort­hSi­de- bos­sen Bri­an Nielsen me­ner, at sam­ar­bej­det om Nort­hsi­de har væ­ret ’ vel­fun­ge­ren­de’. Han be­skri­ver Koop­mans som ’ me­get stil­le, ro­lig, ana­ly­tisk og vel­lidt’.

» Man vil må­ske nok for­ven­te, at en mand, der er helt el­ler del­vis ejer af 25 festi­va­ler i Eu­ro­pa, vil­le væ­re en re­la­tivt ud­fa­ren­de ty­pe og en vir­ke­lig hård­kogt for­ret­nings­mand, « si­ger Bri­an Nielsen.

» Ik­ke, at Fol­kert ik­ke er det, for der er styr på tin­ge­ne, men han har en so­ber, for­nuft ig og hu­man til­gang til vir­ke­lig­he­den. Op­står der et pro­blem, kan vi ta­le os til ret­te, uden at det en­der i sværds­lag. Han er først og frem­mest mu­sik­kens mand, og jeg for­står ik­ke de ne­ga­ti­ve bil­le­der, pres­sen nog­le gan­ge har for­søgt at teg­ne af ham. Han er me­get en­ga­ge­ret i nye band og i, hvad der rø­rer sig på mu­siks­ce­nen. Mens man­ge folk i bran­chen fo­re­træk­ker at stå i ba­ren, for­tæl­le rø­ver­hi­sto­ri­er og net­vær­ke, så ta­ger Fol­kert hel­le­re ud for at se et band spil­le. «

Fra Schweiz til Sve­ri­ge

Iføl­ge Koop­mans selv ske­te eks­pan­sio­nen til det eu­ro­pæ­i­ske festi­val­mar­ked ’ ved et til­fæl­de’.

» Der var én, som til­bød mig at væ­re med i en festi­val i Schweiz, og det for­løb godt. Og så gik vi vi­de­re til Sve­ri­ge, « si­ger han.

Hans en­ga­ge­ment i den hæ­der­kro­ne­de Hults­fred Festi­val, som blev for­søgt fl yt­tet fra ar­ne­ste­det i Små­land til Sto­ck­holm, end­te dog med en luk­ning af festi­va­len.

» Vi tog fejl med Hults­fred, for­di sven­sker­ne me­get hur­tigt går til nye festi­va­ler, hvor­i­mod ty­ske­re hol­der sig me­re til de gam­le festi­val­brand, « si­ger Fol­kert Koop­mans.

» Men i 95 pct. af til­fæl­de­ne går det fi nt, og det er en ri­me­lig god pro­cent­del, « sy­nes jeg.

Ét af dem er den sven­ske Bråval­la Festi­val, som har skabt et si­de­lø­ben­de spin- off i den fyn­s­ke Tin­der­box Festi­val, der får pre­mi­e­re til som­mer i sam­me we­e­kend.

Over­ve­je­de Kø­ben­havn

En over­gang over­ve­je­de Koop­mans og Nielsen at la­ve Tin­der­box i Kø­ben­havn.

Men så blev de kon­tak­tet af nog­le ihær­di­ge folk fra Oden­se, der vil­le la­ve en festi­val på Fyn. Oden­se Kom­mu­nes in­ve­ste­ring på over 20 mil­li­o­ner kr. i festi­va­len gjor­de og­så sit for den go­de stem­ning.

Omvendt be­tød det sto­re kom­mu­na­le til­skud og­så en kri­tik fra de­le af lan­dets øv­ri­ge festi­val­mil­jø. Yder­me­re iværk­sat­te festi­va­ler­ne i Roskil­de, Skan­der­borg, Jel­ling og Ni­be en boy­kot af book­ing- bu­reau­er­ne Be­at­box og Bri­an Ni­el­sens Skan­di­navi­an for de­res på­stå­e­de ’ dob­belt- rol­ler’ som boo­k­e­re og festi­va­lar­ran­gø­rer.

Som en di­rek­te kon­se­kvens der­af fra­solg­te Nielsen sin an­del af book­ing- ak­ti­vi­te­ter­ne i Skan­di­navi­an og er nu festi­va­lar­ran­gør på fuld­tid.

» Jeg trak mig først og frem­mest for at sik­re, at uskyl­di­ge ar­ti­ster og kol­le­ga­er ik­ke skul­le li­de un­der en sag, de ik­ke hav­de en skid med at gø­re, « for­kla­rer Bri­an Nielsen.

» Men jeg sy­nes, at den sag me­re har ud­stil­let de fi re sto­re festi­va­lers moral og etik, end den har gjort no­get for vo­res må­de at age­re på. Og nu kon­cen­tre­rer vi os ba­re om dét, vi er go­de til, og som er vort fo­ku­s­om­rå­de: at la­ve festi­val, « fort­sæt­ter Bri­an Nielsen.

Koop­mans har selvsagt fulgt med i den dan­ske festivalkrig.

» Det er den sam­me hi­sto­rie i hvert land. I he­le Skan­di­navi­en har der ba­re væ­ret ét me­get stort mo­nopol, hvor Li­ve Na­tion ( stort ame­ri­kansk kon­cert­bu­reau, red.), el­ler de sel­ska­ber, som nu hø­rer un­der det, har do­mi­ne­ret mar­ke­det de se­ne­ste 40 år, uden at no­gen har ta­get no­tits af det. Når man går ind og kon­kur­re­rer, vil der al­tid væ­re nog­le men­ne­sker, som ik­ke vil kun­ne li­de det. Men det er et frit mar­ked for al­le, og vi ser ba­re en mas­se mu­lig­he­der, og tæn­ker, at det er godt for pu­bli­kum at få fl ere mu­lig­he­der for at væl­ge, hvor de vil gå til festi­val, « si­ger han og til­fø­jer:

» Og eft er at Nort­hSi­de er be­gyndt at vok­se sig stør­re, har bå­de Roskil­de og Skan­der­borg da sta­dig­væk haft ud­solgt. Og nu, hvor Tin­der­box er kom­met på me­nu­en, så har Roskil- de Festi­val da ak­tu­elt solgt al­le si­ne lør­dags­bil­let­ter, og Skan­der­borg er vist og­så snart ud­solgt. «

In­gen yder­li­ge­re pla­ner

Det er Koop­mans’ ak­tu­el­le kon­cept ’ at sæt­te en eu­ro­pæ­isk or­ga­ni­sa­tion op med en mas­se pro­mo­te­re og festi­va­ler’, men han af­vi­ser dog at ha­ve pla­ner om yder­li­ge­re festi­va­ler på dansk grund.

» For vo­res del er det ri­me­ligt med to festi­va­ler i Dan­mark, og jeg har ik­ke tan­ker om end­nu en festi­val dér, « si­ger han.

» Men vi hå­ber at kun­ne få Tin­der­box op på et ni­veau med 40.000 men­ne­sker om året. Nort­hsi­de er en dej­lig festi­val, som folk har det godt med, og jeg hå­ber, vi kan ska­be den sam­me ud­vik­ling med Tin­der­box, selv­om den mu­si­kal­ske ret­ning er an­der­le­des, « slut­ter Fol­kert Koop­mans.

Nort­hSi­de festi­va­len har på kort tid vok­set sig stor. Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.