Bror­mand Li­am Gal­lag­her ’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER - Hen­rik Tuxen

IN­TER­VIEW Han er ik­ke det bed­ste sted i dag og ved næ­sten ik­ke, hvad han skal fi nde på. Li­am har brug for en stærk sangskri­ver. Du og jeg, vi er be­sat­te af mu­sik, men vi mang­ler beg­ge det, som Mor­ris­sey og Li­am har, den der ting, ha- ha

» Hvis du er kom­met for at se, er der ik­ke no­get at se, hvis du er kom­met for at syn­ge, så er jeg ’ your man’. «

Med ka­rak­te­ri­stisk, dre­vent, bund ær­ligt smil ud­læg­ger den gam­le Oa­sis’ kap­ta­jn sin selv­for­stå­el­se. Som så me­get an­det med Li­am Gal­lag­hers sto­re­bro­der, er det en sand­hed med mo­di­fi ka­tio­ner. Ik­ke at No­el er fuld af løgn, alt an­det fak­tisk, men der er al­tid en tvist, kant, jo­ke, pro­vo­ka­tion i ær­ke- ar­bej­der­klas­se­bri­tens ud­ta­lel­ser, der sjæl­dent er ke­de­li­ge.

Til­ba­ge til ud­sag­net. For så vidt rig­tigt. Den alt- do­mi­ner­ne­de kom­po­nist fra hit­lis­te­fa­brik­ken Oa­sis, der på sce­nen ger­ne stod stiv som en salt­støt­te og fy­re­de si­ne enk­le grundak­kor­der af, mens lil­le­bror Li­am vræn­ge­de bidsk i for­grun­den – li­ge de­le el­sket og ha­det for sin ar­ro­gan­ce.

Nu er No­el så kom­met i front. Han er ak­tu­el med sit an­det al­bum un­der nav­net No­el Gal­lag­her & His

No­el Gal­lag­her i. På den an­den si­de, hvis man rå­ber til ham, fan­ger hans op­mærk­som­hed, kan man få sinds­sygt sjove kom­men­ta­rer til­ba­ge. Det har for ek­sem­pel re­sul­te­ret i en di­a­log om en 5- årig knægt med hø­rebøff er på sin fars skul­dre, der sang med på al­le san­ge fra start til slut, i Kon­cert­hu­set i 2012, og be­mærk­nin­ger om en pi­ge på bal­ko­nen i Ve­ga i marts må­ned i år, der var li­ge eks­pres­siv nok i sin ju­bel til No­els smag.

Det er en skarp, iro­nisk hu­mor, der mat­cher den fyr, jeg gen­nem åre­ne har stå­et til an­sigt med tre gan­ge og haft i rø­ret ved et par lej­lig­he­der. Det sjove og pa­ra­doksa­le er, at ho­ved­man­den bag 90er­nes stør­ste ’ hy­pe’, ( sy­no­nym for falsk) rent fak­tisk er så æg­te, fol­ke­lig og ’ men­ne­ske­lig’, som man bli­ver. Så­dan er det med No­el Gal­lag­her.

Suc­ces kan smadre folk

Oa­sis i 2009, sidst de tur­ne­re­de sam­men.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.