’’

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

Fra jeg var 14 op til start 30er­ne, var jeg på stoff er hver evig ene­ste dag

No­el Gal­lag­her

Helt ty­de­ligt i Ve­ga i marts må­ned. Hip­ster­fri zo­ne, tung over­vægt af mænd i 30er­ne, der var kom­met for at syn­ge, drik­ke øl, og ha’ det sjovt. Som en af gæ­ster­ne ved navn Si­mon Kvamm, som jeg vend­te kon­cer­ten med eft er­føl­gen­de, ud­tryk­te det;: » Har du lagt mær­ke til, at der er in­gen blandt pu­bli­kum, der har skæg? «

’ Jeg vil al­tid væ­re ar­bej­der­klas­se’

» O. k., i for­hold til at væ­re sangskri­ver: hand­ler det om ik­ke at kun­ne be­ta­le hus­le­je, om at væ­re ar­bejds­løs, men at ver­den er o. k., hvis du har stoff er, så ved jeg fan­de­me, hvad jeg ta­ler om. Jeg har væ­ret der. Der er in­gen, der be­der om at væ­re ar­bej­der­klas­se, at væ­re født på rø­ven, og selv om jeg har pen­ge i dag, så er jeg, og vil al­tid væ­re, ar­bej­der­klas­se. Man bli­ver me­re, ik­ke min­dre, sig selv med åre­ne, « si­ger No­el Gal­lag­her.

Et ud­sagn han selv er et le­ven­de ek­sem­pel på.

Og man­den har det godt. Ung­dom­mens van­vid er er­stat­tet med ro på bags­mæk­ken, fa­mi­li­e­liv og lø­ben­de kre­a­tivt ou­put.

» Jeg el­ske­de at væ­re ung, væ­re li­geg­lad, vild, ta­ge stoff er og spil­le mu­sik. Jeg må ha­ve ta­get samt­li­ge stoff er, der er kendt af men­ne­ske­he­den. Jeg var stof­mis­bru­ger, før jeg var be­rømt. Fra jeg var 14 op til start 30er­ne var jeg på stoff er hver evig ene­ste dag, men jeg kla­re­de sta­dig at le­de det stør­ste band i ver­den, du ved, haha. Plud­se­lig en dag var jeg ba­re træt af det. Nu har jeg tre unger og har væ­ret sam­men med Sa­ra i 15 år. Suc­ces kan smadre folk, spe­ci­elt hvis du først og frem­mest er i ’ ga­met’ for livs­sti­len. Jeg er der kun på grund af ar­bej­det. «

Oa­sis kom frem på en ’ vi er un­ge og ge­ni­a­le, fuck you’- at­ti­tu­de med ren­dyr­ket gu­i­tar­ro­ck. På dit ak­tu­el­le al­bum ’ Cha­sing Yester­day’ ro­der du dig ud i spa­ceja­zz og skri­ver om mod­ne par­for­hold­sem­ner, hvad sker der med dig. Skal du til læ­ge?

» ’ Right Stuff ’ ( fra nævn­te al­bum, red.) er må­ske så langt væk fra ’ Su­per­so­nic’, som man over­ho­ve­det kan kom­me. Aner ik­ke, hvor­dan jeg er hav­net her, men rej­sen har væ­ret fan­ta­stisk. Jeg føl­ger mi­ne in­stink­ter, der lig­ger in­gen tan­ke­pro­ces bag. Hvis du er 50 år gam­mel, som jeg snart er, og du sta­dig skri­ver san­ge om at væ­re 25, så er du et fuck­ing røv­hul. Det kan væ­re din lod som san­ger, men jeg er ik­ke den fyr. Jeg er hel­dig, jeg er kom­po­nist, og det vil­le væ­re lat­ter­ligt, hvis jeg skrev san­ge som ’ Ci­ga­ret­tes & Alco­hol’ i dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.