’’ Det kun­ne væ­re gå­et fryg­te­lig galt

In­ter­view:

BT - - FESTIVAL- SOMMER - Er den dan­ske festi­val­kul­tur vig­tig for ban­det? Ta­ger du selv på festi­va­ler?

MIN­DER

Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen

D- A- Ds festi­val­som­mer er i fuld gang. Vi har talt med bas­sist Stig Pe­der­sen om årets festi­val­som­mer og hans op­le­vel­ser i det dan­ske festi­val­land.

» Ja, ik­ke en som­mer uden festi­va­ler. Al­le bli­ver så gla­de, når so­len skin­ner, og det er som­mer igen. I år kø­rer vi dog lidt un­der ra­da­ren og ta­ger ud i krin­kelkro­ge­ne. Det kom­mer al­tid bag på mig, hvor man­ge festi­va­ler, der fi ndes i vort lil­le land. Små far­ve­ri­ge ste­der. F. eks. et sted som Ha­ze over Haarum i Nord­ve­stjyl­land, der lig­ger ude i mid­ten af in­gen­ting. Men der en stor be­gej­string der­u­de. Al­le er en­ga­ge­ret i festi­va­len. «

» Vi mær­ker den, når vi rul­ler ind på festi­va­len og for­nem­mer be­gej­strin­gen. Så har vi li­ge en halv ti­me til at skift e tøj og en halv ti­me til at hid­se os op i. Og så går vi ind og spil­ler. I ban­det har vi en ind­byr­des af

t a l e om at kom­me en ti­me før. For an­kom­mer man for tid­ligt, så pe­a­ker man og­så for tid­ligt. Men man må da godt bli­ve hæn­gen­de på festi­va­len et par da­ge, hvis ik­ke vi har et an­det spil­lejob i ka­len­de­ren. «

Vil­de­re og vil­de­re

» Ja, den­gang skul­le jeg op at krav­le, og det eska­le­re­de og blev vil­de­re og vil­de­re og vil­de­re. Og jeg li­der i vir­ke­lig­he­den af høj­de­skræk. Men i ’ Ri­ding With Sue’ skul­le jeg al­tid op at krav­le. Jeg har gå­et på sce­ner, der har væ­ret la­vet af nog­le rør med så­dan en pre­sen­ning over, hvor jeg så skul­le gå fra rør til rør for at kom­me helt ud til kanten, og der var 20- 30 me­ter ned. Fuld­stæn­dig ho­ved­løst. Det kun­ne væ­re gå­et fryg­te­lig galt. Jeg hu­sker og­så på Skan­der­borg Festi­val for en ot­te- ti år si­den, hvor min hjelm ik­ke var spændt or­dent­ligt fast, og jeg hav­de alt det der i fyr­vær­ke­ri i den. Så rul­le­de den plud­se­lig af og ned ad ar­men og gav mig en an­den­grads for­bræn­ding. Gud­ske­lov var det i sid­ste num­mer, så jeg kun­ne lø­be di­rek­te over i sa­ma­rit­ter- tel­tet og bli­ve be­hand­let med det sam­me. El­lers skul­le jeg ha­ve haft en hud­trans­plan­ta­tion på ar­men. «

» Hvert år, når jeg sid­der med et festi­val­til­læg i hån­den, så tæn­ker jeg ’ ajh, jeg vil fuck­ing ger­ne ta­ge til Spa­ni­en i år’. Til So­nar el­ler hvad det nu hed­der for at se Ig­gy Pop el­ler, hvem der nu spil­ler. Men jeg får ba­re al­drig gjort det, for­di vi al­tid selv er ude at spil­le på sam­me tids­punkt. Men jeg fi k set den fe­de kon­cert med Bla­ck Sab­bath på Roskil­de Festi­val i 2005, hvor vi skul­le gå på li­ge eft er. Der stod jeg fra sce­nesi­den og kun­ne se Ozzy la­ve frø- hop og tjek­ke sang­tek­ster­ne fra sin sto­re te­le­promp­ter, for­di han ik­ke kun­ne hu­ske fra næ­se til mund. Men til som­mer tror jeg fak­tisk, vi er hjem­me. når AC/ DC skal spil­le i Roskil­de. Det vil jeg rig­tig ger­ne se. «

Stig Pe­der­sen og det fem­te med­lem i D- A- D.

Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.