’ Nog­le gan­ge spi­ser jeg ba­re chips om aft enen og går i seng’

I går kun­ne BT for­tæl­le, hvor­dan en grup­pe un­ge ni­ge­ri­an­ske fod­bold­spil­le­re kom til Midtjyl­land, og iføl­ge dem selv blev til­delt agen­ter, der ik­ke va­re­tog de­res in­ter­es­ser. En af dem er Mu­se­fi u As­hiru. Det­te er hans hi­sto­rie om at fø­le sig over­ladt til s

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - PO­RTRÆT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Sø­ren Hang­høj Kristensen

srkr@ spor­ten. dk

Han så det som sin sto­re chan­ce. Som vej­en til fri­he­den for ham og hans fa­mi­lie, der er dybt afh æn­gig af ham. FC Midtjyl­land skul­le væ­re den klub, hvo­ri han skul­le for­lø­se ta­len­tet og ud­le­ve drøm­men om en stor kar­ri­e­re. Så­dan blev det ik­ke.

Alt teg­ne­de el­lers lyst, da FC Midtjyl­land i som­me­ren 2012 blev over­be­vist om Mu­se­fi u As­hirus kva­li­te­ter og til­bød ni­ge­ri­a­ne­ren en aft ale. En aft ale, der sid­ste vin­ter blev for­læn­get til som­me­ren 2017. Men mens lands­mænd som Rilwan Has­san, Syl­ve­ster Ig­bo­un og Izun­na Uzo­chukwu er ble­vet etab­le­re­de nav­ne i Su­per­liga­en, er Mu­se­fi u As­hiru ind­til vi­de­re stran­det i 2. di­vi­sions- klub­ben Ring­kø­bing og har svært ved at få sin hver­dag til at hæn­ge sam­men.

» Min fa­mi­lie i Ni­ge­ria er be­stemt ik­ke rig. Det er kun mig, der hjæl­per dem. Jeg er den ene­ste, der har chan­cen, for de har ik­ke go­de job. Vi er fem sø­sken­de, og min mor er syg, så jeg gik til klub­ben, for­di vi hav­de brug for pen­ge. Vi hav­de vir­ke­lig brug for pen­ge. Men klub­ben re­a­ge­re­de ik­ke, da jeg for­tal­te dem det før­ste gang, « si­ger Mu­se­fi u As­hiru.

» Nu har jeg lånt 30.000 kro­ner af klub­ben. Dem skal jeg be­ta­le til­ba­ge, så af de 6.000, jeg får ud­be­talt om må­ne­den ( As­hiru be­ta­ler hus­le­je for at bo på FCM’s sport­scol­le­ge, som fra­træk­kes hans løn, red.), ta­ger klub­ben 3.000 kro­ner, og jeg skal og­så be­ta­le en ren­te oven i be­lø­bet på 2.000 el­ler 3.000 kro­ner. Af de sid­ste 3.000 kro­ner sen­der jeg 1.500 til min fa­mi­lie, og det eft er­la­der 1.500 kro­ner til mig selv hver må­ned. Jeg spi­ser frokost i klub­ben, men til aft en sør­ger jeg for mad til mig selv, for­di jeg har valgt at spa­re de 1.000 kro­ner, som klub­ben ta­ger for aft ens­mad på aka­de­mi­et. Nog­le gan­ge spi­ser jeg ba­re chips om aft enen og går i seng. An­dre gan­ge kø­ber jeg en pizza el­ler en durum, el­ler og­så ko­ger jeg lidt ris. «

Vil­le ik­ke dis­ku­te­re

Så­dan le­ver Mu­se­fi u As­hiru i dag. Det er hans eget valg, hvor­dan han for­val­ter si­ne pen­ge, og hans løn på om­kring 18.000 kro­ner om må­ne­den lig­ger in- den for overenskom­sten. Man kan ha­ve ondt af ham el­ler la­de væ­re, men iføl­ge Mu­se­fi u As­hiru fi k han ik­ke den hjælp til at for­hand­le kon­trakt, da han lan­de­de i Dan­mark. Det var så­le­des FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, der ud­pe­ge­de agen­ten Mi­cha­el Bol­vig for det den­gang 19- åri­ge ta­lent, for­tæl­ler Mu­se­fi u As­hiru.

» Før­ste gang, jeg skrev kon­trakt, blev jeg over­ra­sket over, at klub­ben vil­le gi­ve mig en agent. Vo­res sport­s­di­rek­tør ( Claus Ste­in­le­in, red.) for­tal­te mig, at før agen­ten vil­le ar­bej­de for mig, så skul­le jeg spil­le nog­le kam­pe i Su­per­liga­en, og vil­le få en løn­for­hø­jel­se næ­ste gang, men jeg gik kun fra 17.100 til 18.100 kro­ner. Det er in­gen­ting, og jeg har ik­ke no­gen bonus­ser i min kon­trakt om, at jeg kan få no­get, hvis vi en­der som num­mer et, to el­ler tre i ræk­ken. Jeg kom­mer ik­ke til at få no­get som helst. Den ene­ste bonus, jeg har, er en kamp­bonus på 2.000 kro­ner, og af dem skal jeg be­ta­le halv­de­len i skat, så jeg får 1.000 kro­ner. Pro­ble­met med os afri­ka­ne­re er, at vi ik­ke for­hand­ler kon­trak­ter før­ste gang, « ly­der det fra Mu­se­fi u As­hiru, der selv stod for al­le for­hand­lin­ger el­ler man­gel på sam­me, da han sid­ste gang skrev un­der på en tre og et halvt år lang kon­trakt.

» Jeg sag­de til klub­ben, da jeg skul­le for­læn­ge kon­trak­ten sid­ste år, at min agent skul­le væ­re der, så jeg kun­ne snak­ke med ham, men han kun­ne ik­ke væ­re der, sag­de sport­s­di­rek­tø­ren ( Claus Ste­in­le­in, red.) til mig. Han var ta­get til Ita­li­en el­ler no­get i den stil. Jeg sag­de ok til, hvis de ik­ke vil­le ha­ve ham til at væ­re der på den dag, jeg skul­le skri­ve en ny kon­trakt, men nu ved jeg bed­re, og at jeg skal væ­re klo­ge­re, hvis jeg vil ha­ve no­get at gø­re med dem. For nu ved jeg, hvad der fo­re­går. Før ane­de jeg in­tet om agen­ter og den slags i fod­bold, for jeg kom ale­ne fra Ni­ge­ria. «

Grin­te af Ste­in­le­in

Iføl­ge Mu­se­fi u As­hiru for­søg­te Claus Ste­in­le­in, trods den dår­li­ge ke­mi og brud­det mel­lem spil­le­ren og Mi­cha­el Bol­vig, end­nu en gang at fi nde en ny agent til kant­spil­le­ren.

» Jeg kan hu­ske en dag, da vi var kom­met til­ba­ge fra en træ­nings­lejr i Portu­gal, dér så sport­s­di­rek­tø­ren ( Claus Ste­in­le­in, red.) mig for­an kon­to­ret, og han sag­de til mig, at han vil­le fi nde en an­den agent til mig, og at jeg ik­ke skul­le skri­ve kon­trakt med en ny agent ude­fra. Jeg prø­ve­de ba­re at gri­ne og la­de som om, jeg ik­ke hør­te, hvad han sag­de. Hvis han vil­le skaff e mig en agent, hvor­for fandt han så ik­ke ba­re en or­dent­lig én fra star­ten af?, « si­ger Mu­se­fi u As­hiru og re­fl ek­te­rer så:

» FC Midtjyl­lands le­del­se va­re­ta­ger kun de­res eg­ne in­ter­es­ser. Ik­ke vo­res. Det er så­dan, jeg op­le­ver det. «

20- åri­ge Mu­se­fi u As­hiru, der af ch­eftræ­ner Glen Rid­ders­holm er ud­råbt som den hur­tig­ste spil­ler, FC Midtjyl­land har hen­tet i sam­ar­bejds­klub­ben Ebe­dei FC, er frem til som­mer ud­le­jet til 2. di­vi­sions- klub­ben Ring­kø­bing, der og­så er sam­ar­bejds­klub med FC Midtjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.