’’

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - Mu­se­fi u As­hiru

Pro­ble­met med os afri­ka­ne­re er, at vi ik­ke for­hand­ler kon­trak­ter før­ste gang

den­gang vil­le jeg ik­ke si­ge no­get, for­di det var min før­ste kon­trakt med FC Midtjyl­land, og jeg vil­le ik­ke dis­ku­te­re med dem. «

Så da du kom til Dan­mark, fi k du at vi­de, at Mi­cha­el Bol­vig bli­ver din agent, og du fi k ik­ke mu­lig­he­den for at væl­ge din egen agent?

» Det var det, jeg indså om dem. De vid­ste, at hvis der kom en an­den agent end klub­bens egen, vil­le de få pro­ble­mer. For en an­den agent vil­le ha­ve haft nog­le helt an­dre krav. I FC Midtjyl­land får jeg en klu­ba­gent, og han får at vi­de, hvad han skal si­ge til spil­le­ren. En agent ude­fra vil­le kæm­pe for spil­le­ren hver ene­ste gang, « si­ger Mu­se­fi u As­hiru.

Agent hjalp ik­ke

» Jeg mød­te kun agen­ten én gang, og det var den før­ste gang, jeg skul­le skri­ve kon­trakt med FC Midtjyl­land. Si­den da har jeg ik­ke set ham igen el­ler talt med ham over te­le­fo­nen, og han har al­drig set mig spil­le. Jeg har prø­vet at rin­ge til ham, skri­ve be­ske­der til ham, og jeg har og­så prø­vet at kon­tak­te ham over Fa­ce­book, men han sva­re­de ik­ke. Jeg blev vir­ke­lig over­ra­sket og tænk­te, hvil­ken slags agent er det her? « spør­ger Mu­se­fi u As­hiru.

» Før­ste gang, jeg skrev kon­trakt med FC Midtjyl­land, sag­de de da og­så, at jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.