’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN -

Vi har in­stal­le­ret ham på vo­res sport­scol­le­ge med fuld pen­sion, og det fi ndes ik­ke bil­li­ge­re i he­le ver­den. Det er god kva­li­tets­mad for bil­li­ge pen­ge, og der er mad døg­net rundt Da han kom ind på græ­den­de knæ i sep­tem­ber, lån­te vi ham selv­føl­ge­lig nog­le pen­ge. Da han så kom ind igen i ok­to­ber, lån­te vi ham selv­føl­ge­lig igen pen­ge, for­di hans mor skul­le be­hand­les og skul­le bru­ge pen­ge. Vi har lånt ham mel­lem 27.000 og 28.000 kro­ner i alt Det er han selv­føl­ge­lig nødt til at be­ta­le til­ba­ge, og for at gi­ve ham en for­stå­el­se af, hvor­dan øko­no­mi­en er sat sam­men i Eu­ro­pa, så be­ta­ler man selv­føl­ge­lig ren­ter. Det be­ty der, at han har få­et en ren­te på 1.000 kro­ner af de pen­ge, han har lånt. Det er rent skat­te­mæs­sigt, at vi skal ta­ge lidt ren­ter for lå­net Jeg kan ik­ke hu­ske den si­tu­a­tion for at væ­re helt ær­lig. Jeg an­be­fa­ler vo­res spil­le­re for­skel­li­ge agen­ter, og det vil jeg ger­ne hjæl­pe med til. Og det har jeg helt sik­kert og­så gjort med Mu­se­fi u. Og så er det hans valg, at han vil gri­ne af det og ik­ke sto­le på det Det kan jeg ik­ke hu­ske. Men jeg kan hu­ske, at hans kon­trakt er no­get stør­re end hans mar­keds­vær­di, for da jeg for­søg­te at le­je ham ud, måt­te jeg gå med til at dæk­ke 80 pro­cent af hans løn i dag Med Mu­se­fi u kom­mer der da nog­le sten på vej­en nu, for­di vi har for­søgt at hjæl­pe ham, og han nu går ud og for­tæl­ler en an­den hi­sto­rie end den vir­ke­lig­hed, vi op­le­ver Jeg ved, at jeg har fuld­stæn­dig god samvit­tig­hed med, hvor­dan jeg be­hand­ler ham

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.