REN SAMVIT­TIG­HED

Claus Ste­in­le­in kan ik­ke gen­ken­de man­ge af de an­kla­ger, Mu­se­fi u As­hiru kom­mer med

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - IN­TER­VIEW Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk srkr@ spor­ten. dk

Sø­ren Hang­høj Kristensen Mu­se­fi u As­hiru står i dag frem i BT og gi­ver sin hi­sto­rie om, hvor­dan hans op­le­vel­ser som ung ta­lent­fuld ni­ge­ri­a­ner har væ­ret i FC Midtjyl­land.

Det 20- åri­ge ta­lent an­kla­ger blandt an­det sin sport­s­di­rek­tør i FC Midtjyl­land, Claus Ste­in­le­in, for at skaff e ham agen­ten Mi­cha­el Bol­vig, der iføl­ge Mu­se­fi u As­hiru ar­bej­de­de på veg­ne af klub­ben og ik­ke ham som spil­ler.

Sam­ti­dig for­kla­rer Mu­se­fi u As­hiru, at Claus Ste­in­le­in trods et mis­lyk­ket for­hold til agen­ten Mi­cha­el Bol­vig for­søg­te at sæt­te ham op med end­nu en agent, og iføl­ge spil­le­ren hu­sker han og­så til­ba­ge på den sid­ste kon­trakt­for­læn­gel­se, hvor Claus Ste­in­le­in skul­le ha­ve sagt, at Mi­cha­el Bol­vig ik­ke kun­ne væ­re til ste­de grun­det en rej­se.

En­de­lig for­tæl­ler Mu­se­fi u As­hiru, at han har lånt 30.000 kro­ner af klub­ben, og at han skal be­ta­le lå­net til­ba­ge med en ren­te på mel­lem 2.000 og 3.000 kro­ner.

BT har talt med Claus Ste­in­le­in, som af­vi­ser langt stør­ste­delen af an­kla­ger­ne og og­så har an­dre op­fat­tel­ser af, hvad der er aft alt og sagt mel­lem par­ter­ne.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.