På kryds og tværs

FC Midtjyl­lands be­sty rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, me­ner ik­ke, at klub­ben age­rer for­kert el­ler mistæn­ke­ligt i for­hol­det til agen­ter. An­ker­sens egen bror er agent for FCM- guld­fug­len Pio­ne Si­sto

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - AGEN­TER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Sø­ren Hang­høj Kri­sten­se srkr@ spor­ten. dk

I går kun­ne BT for­tæl­le hi­sto­ri­en om FC Midtjyl­lands mistæn­ke­li­ge om­gang med agen­ter. Den nu­væ­ren­de FCM- spil­ler Mu­se­fi u As­hiru og hans tid­li­ge­re hold­kam­me­rat hos de jy­ske guld­fa­vo­rit­ter Benjamin Ayu­ba stod her frem og for­tal­te om de­res op­le­vel­ser.

De to ni­ge­ri­a­ne­re, der i dag er 20 år gam­le, kom i 2012 til Ikast fra hjem­lan­det. Men her blev de iføl­ge eget ud­sagn over­rum­plet af en mistæn­ke­lig al­li­an­ce, da de­res før­ste kon­trak­ter med klub­ben fra He­den skul­le i hus.

De to blev så­le­des på­dut­tet agen­ten Mi­cha­el Bol­vig af klub­ben, for­tæl­ler de. Men i de eft er­føl­gen­de for­hand­lin­ger og den kom­men­de tid ef­ter kon­trak­tun­der­skri­vel­sen, va­re­tog agen­ten iføl­ge As­hiru og Ayu­ba FC Midtjyl­lands in­ter­es­ser – ik­ke de­res. En al­li­an­ce, der i gi­vet fald vil væ­re et brud på de in­ter­na­tio­na­le reg­ler om dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion.

I går af­vi­ste FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, an­kla­ger­ne over for BT. Han bak­kes nu op af klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen.

» Jeg har ik­ke me­get at til­fø­je ud­over det, som Claus Ste­in­le­in al­le­re­de har sagt. Uan­set hvor spil­le­re kom­mer fra, be­stem­mer FC Midtjyl­land ik­ke, hvil­ke agen­ter spil­ler­ne skal væl­ge. Jeg er ked af, at klub­ben bli­ver sat i et dår­ligt lys, og for mig at se er det en me­get grov be­skyld­ning, der frem­sæt­tes af BT uden so­lid do­ku­men­ta­tion, « si­ger An­ker­sen til BT.

» Det vil i langt de fl este til­fæl­de væ­re en for­del for en spil­ler, at hans agent og klub sam­ar­bej­der godt om spil­le­rens am­bi­tio­ner og ud­vik­ling. Du vil kun­ne fi nde mas­ser af ek­semp­ler på spil­le­re, hvis kar­ri­e­rer er ble­vet lagt i ru­i­ner, for­di de­res agen­ter sam­ar­bej­de­de me­get dår­ligt med de klub­ber, de re­præ­sen­te­re­de, « fort­sæt­ter be­sty­rel­ses­for­man­den.

Bror­mand har Si­sto

BT kun­ne li­ge­le­des i går klar­læg­ge de tæt­te bånd, der er mel­lem le­del­sen i FC Midtjyl­land og tal­ri­ge af de agen­ter, der er til­knyt­tet klub­bens spil­le­re. Tid­li­ge­re spil­le­re i klub­ben har godt fat i FCMs spil­ler­trup, og og­så klub­bens tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør, Jens Ør­gaard, der nu ar­bej­der som agent, har en fod in­den­for dø­ren. I den for­bin­del­se sag­de FCM- pro­fi len Rilwan Has­san, at han ik­ke fø­ler, de agen­ter, klub­bens ni­ge­ri­an­ske spil­le­re har til­knyt­tet, kæm­per nok for de­res spil­le­re.

Som en kuri­ø­si­tet har FC Midtjyl­lands stør­ste stjer­ne og salgsob­jekt – den nu ska­de­de Pio­ne Si­sto – Jonas An­ker­sen an­sat som agent. Net­op An­ker­sen er lil­le­bror til klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand med for­nav­net Ras­mus. Men det er der iføl­ge sidst­nævn­te in­gen pro­ble­mer i.

» Den sag mang­ler kon­tekst. For sandheden er, at Pio­ne og Jonas har sam­ar­bej­det i ad­skil­le­li­ge år, før jeg over­ho­ve­det lært Mat­t­hew Ben­ham at ken­de og blev be­sty­rel­ses­for­mand. De to ting er sket helt uafh æn­gigt af hin­an­den, « un­der­stre­ger

FCM Ud­pe­ge­de agent

FC Midtjyl­lands nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re spil­le­re Mu­se­fi u As­hiru og Benjamin Ayu­ba fra Ni­ge­ria skrev un­der på en kon­trakt med klub­ben som 18- åri­ge. Te­e­na­ger­ne op­le­ve­de, at de­res agent, Mi­cha­el Bol­vig, som var ud­pe­get af FC MIdtjyl­land selv, udadtil frem­stod som spil­ler­nes hjæl­per, men in­dadtil va­re­tog FC Midtjyl­lands øko­no­mi­ske in­ter­es­ser.

Der­for har Spil­ler­for­e­nin­gen valgt at gå ind i sa­gen, for­tæl­ler di­rek­tør, Mads Øland.

» Har man på­dut­tet en spil­ler en be­stemt agent, og er der må­ske end­da en afl øn­ning af klub­ben til agen­ten, er det ik­ke ba­re an­gri­be­ligt, men og­så et mu­ligt re­gel­brud. Så det er no­get, vi er me­get op­mærk­som­me på og be­kym­rer os me­get om, for­di der kom­mer et helt skævt for­hold mel­lem klub og spil­ler i for­hold til de an­sæt­tel­ses­ret­li­ge for­hold, som løn og kon­trak­tens lø­be­tid, « sag­de­han i går.

FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, af­vi­ser, at der er no­get mistæn­ke­ligt ved den må­de, FCM- spil­ler­nes agen­ter ar­bej­der på. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.