DBU tavs om re­gel­brud

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - TAVS­HED Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

DBU er tavs om, hvor­vidt man har tænkt sig at gå ind i sa­gen om mu­lig agent­dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion i FC Midtjyl­land.

BT kun­ne i går af­slø­re, at fl ere af FC Midtjyl­lands tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de afri­kan­ske spil­le­re er dår­ligt løn­ne­de - sam­men­lig­net med re­sten af trup­pen - samt ind­gik kon­trakt med klub­ben via en agent, som FC Midtjyl­land selv ud­pe­ge­de.

Be­skyld­nin­ger­ne er ble­vet af­vist af FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, men ik­ke de­sto min­dre, er Spil­ler­for­e­nin­gen nu gå­et ind i sa­gen for at se, om der er be­gå­et ulov­lig­he­der.

På trods af Spil­ler­for­e­nin­gens mistænk­som­me bril­ler, har DBUs juri­disk af­de­ling ik­ke tænkt sig at gå ind i sa­gen. Det for­tæl­ler kon­trakt­fod­bol­dansvar­lig hos DBU, Jes Chri­sti­an Fi­sker.

» Det kan jeg ik­ke kom­men­te­re på. Det er ik­ke for­di, jeg ik­ke ved, om vi går ind det, men det er ik­ke mit bord, « si­ger han.

Han for­tæl­ler der­i­mod, at DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg mu­lig­vis vil ta­ge et kig på sa­gen.

» Det er di­sci­pli­næ­rin­stan­sen, der kan vur­de­re, om de af egen drift vil ta­ge sa­gen op. Det er helt ale­ne vo­res di­sci­pli­næ­re in­stans. Det afh æn­ger helt af dem, « si­ger han.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra for­man­den for DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg, Jens Hjort­skov, der ik­ke har sva­ret til­ba­ge på BTs hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.