KURS MOD EU­RO­PA OG 1. DI­VI­SION

FC Vestsjæl­land er i po­kal­fi na­len og er kun én sejr fra Eu­ro­pa Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­KAL­TUR­NE­RIN­GEN, 2. SE­MI­FI­NA­LE eu­ro­pæ­isk fod­bold eft er som­mer­fe­ri­en.

Når 90 mi­nut­ter er spil­let på Te­lia Par­kens grøn­ne græs­plæ­ne Kri­sti him­mel­fart­s­dag, skal må­l­tav­len vi­se et hø­je­re tal ud for FC Vestsjæl­land end mod­stan­de­ren.

Po­kal­fi na­le­bil­let­ten kom i hus, ef­ter FC Vestsjæl­land på Syd­bank Park for­sva­re­de sin 2- 0- fø­ring fra po­kal­se­mi­fi na­lens før­ste op­gør med det yder­ste af neg­le­ne, og kun tab­te 0- 1.

Søn­derjy­ske hav­de in­den gårs­da­gens po­kal­kamp ik­ke for­må­et at sco­re i fi re kam­pe, og de selv­til­lids­ram­te søn­derjy­der kun­ne hel­ler ik­ke få put­tet den an­den og vig­ti­ge scor­ing ind.

Silas Son­ga­ni ram­te over­lig­ge­ren, og Pi­er­re Kan­strups skud fem mi­nut­ter før tid blev ak­ku­rat holdt ude af må­let af Thomas Mik­kel­sens yder­ste fi nger­led.

Mi­cha­el Han­sen er­ken­der, at hans hold spil­le­de en for­fær­de­lig kamp, men for FC Vestsjæl­land- træ­ne­ren er det kun re­sul­ta­tet, der be­ty­der no­get.

Dår­ligt og ner­vepi­r­ren­de

» Det var en rig­tig dår­lig og ner­vepi­r­ren­de kamp, men kig­ger vi på bund­linj­en, så står vi i fi na­len. Hvad vi le­ve­re­de der­u­de, er li­ge­gyl­digt. Re­sul­tat er af­gø­ren­de. De står ik­ke i fi na­len, det gør vi, « sag­de han til TV3+.

» Det be­ty­der rig­tig me­get at få suc­ces­op­le­vel­ser. Det er me­get tryk­ket i Su­per­liga­en. Det her gi­ver no­get hy­pe, og jeg tror, vi har kræft er til beg­ge de­le, « si­ger Mi­cha­el Han­sen, der er li­geg­lad med, hvem FC Vestsjæl­land mø­der i fi na­len.

FC Vestsjæl­land kæm­per fort­sat in­dædt for at red­de li­vet i Su­per­li- ga­en, hvor klub­ben lig­ger til nedryk­ning og har seks po­int op til Es­b­jerg på 10. plad­sen med syv kam­pe igen. Der­med er det mu­ligt, at FC Vestsjæl­land i næ­ste sæ­son skal spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold ved si­den af til­væ­rel­sen som 1. di­vi­sions­klub.

Søn­derjy­ske har ot­te po­int ned til stre­gen, og selv om Su­per­liga- sæ­so­nen sy­nes red­det, ærg­rer den bra­ste po­kal­drøm Bjørn Paul­sen, der ik­ke fi k an­det med fra se­mi­fi na­le­op­gø­ret end et fl æk­ket øjen­bryn.

Blod, sved og tå­rer

» Det blev en slå­skamp, som vi ger­ne vil­le. Det var blod, sved og tå­rer, men vi får ik­ke sco­ret. Vi kan ta­ge det po­si­ti­ve med, at vi vin­der, og det kan vi ta­ge med i Su­per­liga­en. Det er selv­føl­ge­lig pis­se­ær­ger­ligt, og jeg vil ger­ne spil­le i Par­ken, men det skul­le vi ha­ve ord­net i før­ste kamp, « sag­de han til TV3+.

FC Vestsjæl­land skal nu op mod en­ten Es­b­jerg el­ler FCK i po­kal­fi na­len i Te­lia Par­ken 14. maj. De to mø­des i dag i Es­b­jerg, eft er hol­de­ne spil­le­de 1- 1 i Par­ken.

Vin­de­ren af po­kal­fi na­len får ad­gang til kam­pe i an­den kva­li­fi ka­tions­run­de i Eu­ro­pa Le­ague. I sid­ste sæ­son trå­d­te Es­b­jerg fB som po­kal­vin­der ind i den tred­je kva­li­fi ka­tions­run­de, men på grund af Dan­marks plads på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te er de dan­ske mand­ska­ber rø­get læn­ge­re til­ba­ge i kva­li­fi ka­tions­sy­ste­met.

Hvis FC Vestsjæl­land i fi na­len mø­der FCK - der al­le­re­de er kva­li­fi ce­ret til Eu­ro­pa via Su­per­liga­en - og ta­ber, vil plad­sen ik­ke gå til Vestsjæl­land, men til næ­ste hold i ræk­ken i Su­per­liga­en.

FCV- træ­ner Mi­cha­el Johansen ( tv.) slip­per glæ­den løs over bil­let­ten til po­kal­fi­na­len i Par­ken, og de med­rej­sen­de FCV- fans fejrer ne­der­la­get til Søn­derjy­ske som en sejr ( øverst th.), mens hjem­me­hol­dets Bjørn Paul­sen ( ne­derst th.) rå­ber ærg­rel­sen ud over det sam­le­de ne­der­lag i Søn­derjy­skes to po­kal­se­mi­fi­na­ler. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.