Af­lø­se­ren for Søn­der­gaard?

Ski­ves træ­ner, Jakob Mi­chel­sen, skal an­gi­ve­ligt over­ta­ge ro­ret i Søn­derjy­ske i næ­ste sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆNERKABALE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Jesper Lar­sen, sport­s­chef i 1. di­vi­sions­klub­ben Ski­ve, vil hver­ken be- el­ler af­kræf­te, at klub­bens træ­ner, Jakob Mi­chel­sen, skal væ­re træ­ner i Su­per­liga- klub­ben Søn­derjy­ske, så­dan som avi­sen Der Nord­s­ch­leswi­ger hæv­der.

Ski­ve for­læn­ge­de i ja­nu­ar sam­ar­bej­det med Jakob Mi­chel­sen, og det er det ene­ste, som Jesper Lar­sen vil for­hol­de sig til.

» Vi har en af­ta­le med Jakob i den kom­men­de sæ­son og­så. Hvis Jakob skal her­fra, er det mig, der skal skri­ve un­der - og jeg har ik­ke skre­vet un­der på no­get som helst, « si­ger Jesper Lar­sen.

Men har I væ­ret i di­a­log med Søn­derjy­ske om Jakob Mi­chel­sen?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. «

Lars Søn­der­gaard har væ­ret træ­ner for Søn­derjy­ske si­den 2011, men han skif­ter i næ­ste sæ­son til AaB, og der­for har Søn­derjy­ske i nu snart en må­ned væ­ret på jagt ef­ter en ny træ­ner.

Lars Søn­der­gaard ( tv.) for­la­der træ­ner­po­sten i Søn­derjyl­land ef­ter den­ne sæ­son, og nu pe­ger me­get på, at hans af­lø­ser bli­ver Jakob Mi­chel­sen ( th.), som søn­derjy­der­ne an­gi­ve­ligt hen­ter i Ski­ve. Fo­to: Claus Fi­sker, Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.