Sport­s­chef af­vi­ser Møl­by- ryg­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNAK I KRO­GE­NE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Jo­hn­ny Møl­by har væ­ret ryg­tet til Vi­borg som klub­bens træ­ner i næ­ste sæ­son, men iføl­ge sport­s­che­fen i den su­veræ­ne 1. di­vi­sions­klub, Ole Nielsen, har det in­tet på sig.

Iføl­ge den tysk­spro­ge­de avis med ba­se i Dan­mark, Der Nord­s­ch­leswi­ger, gaf­ler Søn­derjy­ske Ski­ve- træ­ne­ren Jakob Mi­chel­sen - et job, som Jo­hn­ny Møl­by el­lers har væ­ret sat i for­bin­del­se med, si­den Lars Søn­der­gaards af­gang blev of­fi­ci­el.

Avi­sen spe­ku­le­rer i, at Jo­hn­ny Møl­by i ste­det bej­ler til job­bet i Vi­borg, der har Auri Sk­ar­ba­li­us som træ­ner, men sport­s­chef Ole Nielsen af­vi­ser den på­stand.

» Vi har ik­ke haft kon­takt med an­dre træ­ne­re. Vi kig­ger slet ik­ke på træ­ner­si­tu­a­tio­nen. Vi har en kon­trakt med Auri Sk­ar­ba­li­us frem til 1. ja­nu­ar 2016, og vo­res ene­ste fo­kus li­ge nu er på at op­fyl­de må­let om op­ryk­ning, « si­ger Ole Nielsen og fort­sæt­ter:

» Når vi så for­hå­bent­lig har op­fyldt det mål, be­gyn­der jeg at gø­re mig over­vej­el­ser i for­hold til næ­ste sæ­son. «

Auri Sk­ar­ba­li­us har ind­til vi­de­re ført Vi­borg til en su­veræn før­ste­plads i 1. di­vi­sion. Man­dag for­tal­te han til BT, at han ik­ke har snak­ket med klub­ben om frem­ti­den.

» Jeg er glad for at væ­re her, det har jeg væ­ret ind­til vi­de­re, men jeg har væ­ret i ga­met i man­ge år og er vant til det. Me­re kan jeg ik­ke si­ge. Jeg har kon­trakt til nytår, og jeg får min løn hver må­ned. Jeg skal le­ve­re det, jeg skal le­ve­re. Og jeg har al­tid ment, at gør man det som spil­ler el­ler træ­ner, så skal re­sten nok kom­me. Så må vi se, om det bli­ver her el­ler et an­det sted, « sag­de Auri Sk­ar­ba­li­us.

Vi­borg har 13 po­int ned til Lyng­by, der i skri­ven­de stund ind­ta­ger tred­je­plad­sen i 1. di­vi­sion. Der re­ste­rer syv spil­ler­un­der af tur­ne­rin­gen.

Ole Nielsen, sport­s­chef i Vi­borg, for­hol­der sig kun til, at Auri Sk­ar­ba­li­us er klub­bens nu­væ­ren­de træ­ner.

Fo­to: Mor­ten Du­e­holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.