Floyd Maywe­at­her Jr.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Født 24. fe­bru­ar 1977 ( 38 år), i Grand Ra­pids i Mi­chi­gan, USA

1.

Maywe­at­her vok­se­de op med en mor, der var narko­man. Og det var ik­ke usæd­van­ligt, at der lå ka­ny­ler for­an barn­doms­hjem­met, når Floyd kom hjem fra sko­le.

2.

Hans far, Floyd Maywe­at­her Se­ni­or, er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel bok­ser og har blandt an­dre væ­ret i rin­gen mod le­gen­da­ri­ske Su­gar Ray Leo­nard.

3.

Ved OL i At­lan­ta i 1996 kæm­pe­de en 19- årig Maywe­at­her sig til bron­ze. Un­der­vejs slog han blandt an­dre cu­ban­ske Loren­zo Ara­gon, og Maywe­at­her blev der­med den før­ste ame­ri­ka­ner i 20 år til at vin­de over en cu­bansk bok­ser.

4.

Maywe­at­her ta­ger ef­ter si­gen­de gen­nem­snit­ligt 1.000 ma­vebøj­nin­ger om da­gen, når han for­be­re­der sig til en kamp.

5.

En gang om ugen får Maywe­at­her bå­de en ma­ni­cu­re og en pe­di­cu­re i sit hjem.

6.

Hans ynd­lings­film er ’ Tro­ja’ med Brad Pitt i ho­ved­rol­len. En film, som han ser om og om igen.

7.

Når Floyd ta­ger på restau­rant, be­stil­ler han al­tid et glas varmt vand, så han kan læg­ge sit be­stik i blød, in­den han skal bru­ge det.

8.

Maywe­at­her bor i et 22.000 kva­drat­me­ter stort palæ ved Sout­hern Hig­hlands Golf Club i Las Ve­gas.

9.

Han sad i 2012 i fængsel i to må­ne­der ef­ter at ha­ve få­et en dom for hu­str­u­vold.

10.

En fast del af hans mor­gen­ru­ti­ne be­står af at bør­ste tæn­der i over 10 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.