KYL­LIN­GER I HAN

Ru­dy Mar­kus­sen af­brød i går Pa­tri­ck Ni­el­sens pres­se­mø­de før lør­da­gens kamp mod ar­gen­ti­ner. Og så kom der gang i de gen­si­di­ge kyl­lin­ge- be­skyld­nin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TU­MULT Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Pa­tri­ck Nielsen til Ru­dy Mar­kus­sen Ru­dy Mar­kus­sen til Pa­tri­ck Nielsen

» Du er en fuck­ing kyl­ling, Ru­dy! «

Tem­pe­ra­men­ter­ne kog­te, og eder­ne fik frit løb i går på Pa­tri­ck Ni­el­sens pres­se­mø­de. Her tro­e­de den 24- åri­ge bok­ser, at han blot skul­le sva­re på et par spørgs­mål sam­men med sin kom­men­de mod­stan­der, ar­gen­ti­ne­ren Ru­ben Edu­ar­do Acos­ta, på et ho­tel i ud­kan­ten af Kø­ben­havn.

Men så­dan gik det slet ik­ke. For midt i det he­le trå­d­te ri­va­len Ru­dy Mar­kus­sen ind i lo­ka­let - og så stak det helt af.

» Hej Pa­tri­ck, jeg er kom­met for at la­ve en af­ta­le, « røg det ud af mun­den på Ru­dy Mar­kus­sen, da han trå­d­te ind i lo­ka­let, mens bå­de Pa­tri­ck Nielsen og pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land må­ben­de for­søg­te at fin­de en pas­sen­de gri­mas­se til den over­ra­sken­de si­tu­a­tion over for jour­na­li­ster og rul­len­de ka­me­ra­er.

» Godt at se dig Ru­dy, det er læn­ge si­den, « sva­re­de pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land, mens han fort­sat led­te lidt ef­ter or­de­ne. Sau­er­lands si­de, hen­vend­te Ru­dy Mar­kus­sen sig di­rek­te til Pa­tri­ck Nielsen på pres­se­mø­det.

» Pa­tri­ck, giv mig en fair chan­ce for at for­be­re­de mig, så la­ver vi kam­pen, « sag­de den 38- åri­ge bok­ser, og så kog­te Pa­tri­ck Nielsen el­lers over.

» Ru­dy, vi har al­le­re­de en da­to, så lad det ske, mand. Du kom­mer og rå­ber om, hvor stor og stærk du er, og li­ge plud­se­lig kan du ik­ke en skid, « råb­te den ta­to­ve­re­de bok­ser og fort­sat­te:

» Jeg har al­le­re­de sagt ja til et til­bud, der er bed­re - el­ler nej - det er dår­li­ge­re end Mo­gens Pal­les til­bud, « kom det fra Pa­tri­ck Nielsen, for­ment­lig sta­dig en smu­le over­rum­plet af si­tu­a­tio­nen. Til det sva­re­de Ru­dy Mar­kus­sen. » Jeg for­står ik­ke, hvad du si­ger, Pa­tri­ck. «

Me­re mund­hug­ge­ri

Og så fort­sat­te de to bok­se­re el­lers med at mund­hug­ges.

» Hvis du har nos­ser, så sig ja til den 20. Så kom, « råb­te Pa­tri­ck Nielsen.

» Nos­ser? Jeg har ik­ke bok­set i to år, kan du ik­ke la­de mig for­be­re­de mig? « spurg­te Ru­dy Mar­kus­sen.

» Du er en fuck­ing kyl­ling. Sig nu ja til 20. ju­ni og vis, at du har nog­le nos­ser, mand, « lød sva­ret fra Pa­tri­ck Nielsen og fik sendt en ver­bal lus­sing til­ba­ge. » Du ly­der in­tel­li­gent, Pa­tri­ck. « Ru­dy Mar­kus­sens lidt fla­be­de svar fik nu Pa­tri­ck Nielsen end­nu me­re op af sto­len ved det lang­bord, han sad ved.

» Det har ik­ke no­get med in­tel­li­gens at gø­re. Det har no­get med, at jeg ved, at jeg smadrer dig. Jeg gen­nem- smadrer dig Ru­dy, jeg ri­ver dig over. Din fuck­ing kyl­ling! «

» Du er selv en kyl­ling, « kon­sta­te­re­de Ru­dy Mar­kus­sen, in­den de blev af­brudt af Team Sau­er­lands pres­se­ansvar­li­ge.

Der gik dog ik­ke me­re end et par mi­nut­ter, før de to bok­se­re, den ty­ske pro­mo­tor, Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner og Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger fort­sat­te skæn­de­ri­et. ham, vi al­le sam­men går og ven­ter på. «

I det mod­sat­te hjør­ne af mø­de­lo­ka­let for­tal­te Ru­dy Mar­kus­sen, hvor­for han trop­pe­de op uan­meldt.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Din fuck­ing kyl­ling Du er selv en kyl­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.