’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

År­sa­gen til, at den 38- åri­ge bok­se­ve­te­ran trop­pe­de uan­meldt op på ho­tel Crow­ne Pla­za i går ef­ter­mid­dag, er, at han gen­nem læn­ge­re tid har dis­ku­te­ret præ­mis­ser­ne for en kamp mod Pa­tri­ck Nielsen. For­hand­lin­ger­ne er fo­re­gå­et i me­di­er­ne, hvor Pa­tri­ck Nielsen åbent har for­talt, hvor­dan han vil de­stru­e­re Ru­dy Mar­kus­sen i en bok­se­ring.

Grus i for­hand­lin­ger­ne

Fo­re­lø­big er for­hand­lin­ger­ne mel­lem Nis­se Sau­er­land og Ru­dy Mar­kus­sen stran­det på, at de ik­ke kan bli­ve eni­ge om øko­no­mi­en og da­to­en for kam­pen. Pa­tri­ck Nielsen og hans pro­mo­tor har stå­et fast på at la­ve kam­pen 20. ju­ni, mens Ru­dy Mar­kus­sen ef­ter me­re end to års kamp­pau­se vil ha­ve læn­ge­re tid til at træ­ne op i.

Si­de­lø­ben­de har Mo­gens Pal­le meldt sig på ba­nen med et lu­kra­tivt til­bud til de to bok­se­re, hvis de el­lers vil­le drop­pe Sau­er­land og bok­se kam­pen hos ham. Et til­bud, Pa­tri­ck Nielsen har tak­ket nej til.

Ef­ter lidt hø­flig­he­der fra Nis­se

Spil­ler smart

Ef­ter tem­pe­ra­men­ter­ne var fal­det lidt ned, for­kla­re­de Pa­tri­ck Nielsen, hvor­for han blev så sur.

» Der er ik­ke an­det i det, end at jeg ger­ne vil vi­se ham, hvor hans plads er. Det er som om, han har få­et for sto­re nos­ser de se­ne­ste år, og nu tror han, at han kan ud­for­dre mig, « sag­de Nielsen og fort­sat­te:

» Han kom­mer og spil­ler smart, og det kan jeg ik­ke li­ge hol­de til i dag. Han ren­der rundt og snak­ker så me­get lort. Men i vir­ke­lig­he­den er det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.