’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Jeg vil­le ba­re ger­ne si­ge, at vi skal til at få la­vet kam­pen, fin­de en or­dent­lig da­to og et rig­tigt be­løb. Der er man­ge dan­ske­re, som vil se kam­pen, og Pa­tri­ck rå­ber op. Jeg spør­ger ba­re om or­dent­lig tid til at for­be­re­de mig, « sag­de han. Pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land var for­ment­lig da­gens gla­de­ste mand på Crow­ne Pla­za. Mens si­tu­a­tio­nen ud­vik­le­de sig, kun­ne han nem­lig kon­sta­te­re, at chan­cen for at la­ve en ud­solgt bok­se­kamp med en mas­se tv- se­e­re ik­ke har væ­ret stør­re, si­den Mikkel Kes­sler sidst bok­se­de på hjem­me­ba­ne i Her­ning i 2012.

Må­ske til sep­tem­ber

Der­for var Nis­se Sau­er­land nu vil­lig til at gi­ve Ru­dy Mar­kus­sen ek­stra tid til at for­be­re­de sig, så­dan at kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen kan bli­ve en re­a­li­tet.

» Jeg tror, vi er ved at nær­me os i for­hold til øko­no­mi­en. For Ru­dy er det mest et spørgs­mål om tids­punk­tet. Han vil ha­ve en da­to ef­ter som­mer­fe­ri­en, og det er sam­ti­dig mit job at hol­de Pa­tri­ck i gang og gi­ve ham kam­pe. Så lad os se, om det ik­ke kom­mer til at ske ef­ter som­mer­fe­ri­en i sep­tem­ber, « kon­sta­te­re­de Nis­se Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.