GU­TEN TAG BER

21- åri­ge Emil Berg­gre­en har få­et en tur­bu­lent start på op­hol­det i ty­ske Brauns­chweig. Even­ty­ret kan en­de med op­ryk­ning til Bun­des­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UDLANDSEVENTYR Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Mens Ho­bro fort­sæt­ter med at im­po­ne­re i Su­per­liga­en, har en af hol­dets pro­fi­ler fra ef­ter­års­sæ­so­nen i mel­lem­ti­den ta­get skif­tet til ud­lan­det. Det er den un­ge an­gri­ber Emil Berg­gre­en, der ef­ter ba­re en halv sæ­son hos fyraf­tensprof­fer­ne skif­te­de til Brauns­chweig i 2. Bun­des­liga.

Man­dag af­ten var 21- åri­ge Berg­gre­en en stærkt med­vir­ken­de år­sag til, at hans hold sik­re­de sig tre po­int og der­med holdt liv i drøm­men om op­ryk­ning. Først he­a­de­de han sit hold i front, og kort ef­ter blev der be­gå­et et straf­fes­park imod ham, som hold­kam­me­ra­ten Marc Pfitz­ner ud­nyt­te­de til at luk­ke kam­pen 4- 2.

Det er i det he­le ta­get gå­et me­get stærkt for den un­ge dan­sker med de kro­a­ti­ske rød­der. Hans skif­te faldt først på plads på en af vin­ter­trans­fer­vin­du­ets sid­ste da­ge, så det var en hek­tisk start i Tys­kland, hvor han ik­ke kend­te sproget.

» Jeg flyt­te­de ind på et ho­tel, hvor jeg bo­e­de i en må­ned. Det var selv­føl­ge­lig ik­ke så fedt med en hel må­ned, hvor man ik­ke hav­de si­ne eg­ne ting. Men så fik jeg en fin lej­lig­hed, og det gik hel­dig­vis så stærkt, for­di sæ­so­nen star­te­de kort ef­ter, så der var ik­ke tid til at tæn­ke så me­get over tin­ge­ne, « si­ger Emil Berg­gre­en.

» Jeg kun­ne ik­ke et ord tysk, da jeg kom her­ned, an­det end ’ gu­ten tag’, for jeg har haft fransk og spansk i sko­len. Det var selv­føl­ge­lig lidt ir­ri­te­ren­de og svært, og jeg kun­ne godt se på det he­le, at de klart for­ven­te­de, at jeg lær­te tysk hur­tigt, for de er ik­ke så gla­de for at ta­le en­gelsk her­ne­de. Så det har jeg for­søgt at kom­me lidt ef­ter med no­get un­der­vis­ning, og det be­gyn­der at hjæl­pe på det. «

Glad for til­væ­rel­sen

Når sproget er lidt en bar­ri­e­re, er det godt, at der er an­dre skan­di­na­ver, som man kan ta­le med. Berg­gre­en for­tæl­ler, at han har få­et et rig­tig fint for­hold til de to nor­ske hold­kam­me­ra­ter Ve­gar He­den- stad og Håvard Nielsen. Og så ny­der han by­en, der står lidt i kon­trast til de om­gi­vel­ser, han kom fra i Ho­bro.

» Det er en dej­lig by. Der er en del fle­re mu­lig­he­der, end der var i Ho­bro. Brauns­chweig min­der me­get om Aar­hus i stør­rel­sen, og der er fak­tisk og­så en mas­se ting at la­ve og man­ge un­ge men­ne­sker, så det er en klar op­gra­de­ring i for­hold til, hvor jeg tid­li­ge­re har bo­et, « for­tæl­ler Berg­gre­en.

Hård pe­ri­o­de

Over­ord­net set har Berg­gre­en nydt si­ne før­ste tre må­ne­der i Tys­kland, men det har ik­ke væ­ret lut­ter op­tu­re. Det hår­de ty­ske træ­nings­mil­jø sat­te nem­lig sit af­tryk på dan­ske­rens krop.

» Jeg fik en god start med ind­hop i de to før­ste kam­pe og der­ef­ter min før­ste start­plads i en kamp mod Leipzig, hvor jeg score­de og spil­le­de en god kamp. Så ram­te jeg en lil­le down­pe­ri­o­de, hvor jeg skul­le væn­ne mig til den øge­de træ­nings­mæng­de. Ef­ter land­skampspau­sen var min krop sim­pelt­hen så træt, og jeg var ble­vet lidt øm i knæ­et, « si­ger Berg­gre­en og fort­sæt­ter:

» Men det er jeg en­de­lig kom­met over, og jeg træ­ne­de så først med hol­det igen her søn­dag, og så kom jeg i kamp man­dag, hvor det selv­føl­ge­lig var fan­ta­stisk, at jeg kom­mer ind og scorer. «

God be­slut­ning

Selv­om han kun fik en halv sæ­son i Su­per­liga­en, er Berg­gre­en ik­ke i tvivl om, at det var det rig­ti­ge at skif­te, da mu­lig­he­den bød sig.

» Jeg sy­nes, tempoet er hø­je­re her­ne­de i 2. Bun­des­liga­en end i Su­per­liga­en. Men hol­de­ne er lidt min­dre or­ga­ni­se­re­de end i Dan­mark, så der kan godt op­stå fle­re chan­cer og me­re ro­det spil. Jeg kan godt li­de det, og jeg tror helt sik­kert, at det var et godt skridt for mig, « si­ger Emil Berg­gre­en.

Brauns­chweig lig­ger i øje­blik­ket på sjet­te­plad­sen med fem po­int op til Karls­ruher på tred­je­plad­sen, der gi­ver en play­off- kamp mod 1. Bun­des­liga­ens 16. plads. Men med fi­re kam­pe til­ba­ge af sæ­so­nen, er der fort­sat et lil­le håb om, at Berg­gre­en og kom­pag­ni fra næ­ste sæ­son skal op imod blandt an­dre Bay­ern Mün­chen og Borus­ssia Dort­mund.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Emil Berg­gre­en, her fo­to­gra­fe­ret mens han sta­dig spil­le­de i Ho­bro, er med sin nye ty­ske klub Brauns­chweig tæt på Bun­des­liga­en.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.