FC Bar­ce­lo­na trod­ser DBU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOD­BOL­DA­KA­DE­MI Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

En spansk stor­klub be­kym­rer sig ik­ke om af­vis­nin­ger.

DBUs be­sty­rel­se valg­te lør­dag at si­ge ’ nej tak’ til fod­bold­klub­ben FC Bar­ce­lo­nas drøm om at star­te et ta­len­ta­ka­de­mi i Dan­mark.

FC Bar­ce­lo­na hav­de el­lers plan­lagt at af­hol­de prø­ve­træ­ning i Dan­mark for børn helt ned til seksår­sal­de­ren for at fin­de den nye ’ Laud­rup’.

Nu la­der det til, at den span­ske fod­bold­klub al­li­ge­vel vil gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet med pluk­ning af ta­len­ter. Det skri­ver klub­ben i en mail til del­ta­ger­ne af den så­kald­te ’ au­di­tion’, som TV2 Sport er kom­met i be­sid­del­se af.

» DBUs af­lys­ning af au­di­tion 9.- 10. maj i Bal­lerup Idræts­by, som er frem­gå­et i me­di­er­ne de se­ne­ste par da­ge, be­ror desvær­re på en ræk­ke mis­for­stå­el­ser fra DBUs si­de ved­rø­ren­de FCBEsco­la Co­pen­ha­gen. Vi vil der­for ger­ne be­kræf­te, at au­di­tion gen­nem­fø­res helt som plan­lagt, og at vi glæ­der os rig­tig me­get til at se dig i Bal­lerup Idræts­by, « ly­der det i mai­len iføl­ge TV2 Sport.

Må­let fra FC Bar­ce­lo­nas si­de har væ­ret at ud­væl­ge fod­bold­spil­le­re i al­de­ren 6- 16 år ud fra de­res fod­bold­fag­li­ge kom­pe­ten­cer, men det står ik­ke mål med de dan­ske vær­di­er, me­ner Bent Clau­sen, næst­for­mand i DBU og for­mand i Bred­deud­val­get, der sam­men med Ud­val­get for Pro­fes­sio­nel Fod­bold har kig­get grun­digt på pro­jek­tet.

Kan ik­ke stå in­de for pro­jekt

» Vi kan ik­ke stå in­de for, at børn ned til seksår­sal­de­ren skal til au­di­tion for at bli­ve op­ta­get og skal ind­gå i et ud­præ­get eli­tært træ­nings­mil­jø, « si­ger Bent Clau­sen til uni­o­nens hjem­mesi­de.

DBU har etab­le­ret et re­gel­sæt, ’ DBUs Hold­nin­ger og Hand­lin­ger’, for at vær­ne om bør­ne­nes tryg­hed og triv­sel, og her le­ver et uden­land­sk ta­len­ta­ka­de­mi ik­ke op til kra­ve­ne­ne.

» Børn ud­vik­ler sig enormt i den al­der, og der­for kan et barn med go­de bol­de­gen­ska­ber som seksår­ig væ­re over­ha­let som sy­vårig, og hvad skal der så ske med ham, når han bli­ver ve­jet og fun­det for let. Hvem sam­ler det barn op, « spør­ger han.

Al­lan Si­mon­sen ( tv.) er am­bas­sa­dør for Bar­ce­lo­nas pro­jekt i Dan­mark, som DBU alt­så ik­ke kan stå in­de for. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.