LER SOLGT?

Tjek­ki­et, aner ik­ke, hvor de skal spil­le næ­ste sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UAF­KLA­RET FREM­TID Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Et år me­re i Søn­derjy­ske. Kon­trakt­løs. Agen­ten ar­bej­der. Har to år me­re i Her­ning. Et års kon­trakt med Rög­le. Kon­trakt­løs. Kon­trakt­løs. Agen­ten ar­bej­der.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Ik­ke fær­re end 10 af de 24 dan­ske VM- spil­le­re, som i går an­kom til Ostra­va, aner ik­ke, hvor de spil­ler næ­ste sæ­son.

MADS BØD­KER SØN­DERJY­SKE: OLI­VER LAURID­SEN LE­HIGH VAL­LEY PHANTOMS: Si­tu­a­tio­nen med de man­ge kon­trakt­lø­se spil­le­re er usæd­van­lig. På godt og ondt. Som én af spil­ler­ne, win­gen Mor­ten Poul­sen fra Oskars­hamn i Allsvenskan, si­ger til BT:

» Det er før­ste gang, jeg kom­mer til et VM uden at ha­ve en kon­trakt på for­hånd. Det læg­ger pres på mig, men jeg ser det og­så som en ud­for- DA­NI­EL NIELSEN HER­NING BLUE FOX: EMIL KRISTENSEN OSKARS­HAMN: PA­TRI­CK GAL­BRAITH

Kon­trakt­løs. Der ven­tes en hur­tig afk la­ring eft er en ka­non­sæ­son i Allsvenskan.

KARLSKRO­NA:

dring. Som ek­stra brænd­stof. «

I et VM med i hund­red­vis af scouts og træ­ne­re på til­sku­er­plad­ser­ne er tur­ne­rin­gen i Tjek­ki­et det per­fek­te ud­stil­lings­vin­due. Et godt VM kan væ­re et spring­bræt til en stør­re liga og en bed­re kon­trakt.

I de fl este til­fæl­de har spil­ler­nes agen­ter i må­ne­der ar­bej­det for spil­ler­nes sag. Dan­marks før­en­de BJØRN UL­DALL

HER­NING BLUE FOX:

Spil­ler i ud­lan­det næ­ste sæ­son. Op­sag­de tirs­dag sin kon­trakt med Her­ning. JESPER B. JENSEN

FÄRJESTAD:

Kon­trakt­løs. Der for­hand­les med klub­ber i Tys­kland og Sve­ri­ge. SI­MON NIELSEN LØRENSKOG: agent, Bjar­ne Mad­sen, er så­le­des man­den bag næ­sten halv­de­len af de dan­ske VM- spil­le­re. Fle­re aft aler er tæt på at bli­ve luk­ket, men mang­ler de sid­ste de­tal­jer.

Af tak­ti­ske grun­de vil man­ge nye kon­trak­ter først bli­ve off ent­lig­gjort eft er VM for ik­ke at stjæ­le fo­kus fra den fo­re­stå­en­de tur­ne­ring. MAR­KUS LAURID­SEN LA­KE ERIE MONSTERS: NI­CHO­LAS B. JENSEN

AAL­BORG PIRA­TES:

Et år me­re i Aal­borg, men en klau­sul gi­ver ham mu­lig­hed for at skift e til en dansk el­ler uden­land­sk klub. SE­BA­STI­AN DA­HM

RØ­D­OV­RE MIGH­TY BULLS:

Har et år me­re i Rø­d­ov­re, men har en klau­sul til at skift e til en uden­land­sk klub. Brand­var­me for­hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.