Laurid­sen før VM: Kig opad, ik­ke nedad

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STJER­NER­NE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Den ene su­per­stjer­ne eft er den an­den har meldt sin an­komst til Prag og Ostra­va.

Ca­na­das dob­bel­te OL- guld­vin­der Sid­ney Cros­by, det tjek­ki­ske ikon Ja­ro­mir Ja­gr, de rus­si­ske ver­dens­nav­ne Koval­chuk, Mal­kin og Ta­ra­sen­ko. For blot at næv­ne en hånd­fuld af de stjer­ner, der vil gø­re den 10. VM­tur­ne­ring i Tjek­ki­et til et af de bed­ste ver­dens­mester­ska­ber no­gen­sin­de.

Dan­mark er med for 13. år i træk, men i år kun med én spil­ler med NHL- er­fa­ring. Ind­til vi­de­re. Oli­ver Laurid­sen, 26, har 16 kam­pe for Phila­delp­hia Fly­ers på cv’et, men har el­lers spil­let stør­ste­delen af de se­ne­ste fi re år i AHL. Selv om lands­hol­det ik­ke har de me­ri­te­re­de NHL- spil­le­re med, tror han på et godt re­sul­tat.

» Vi skal kig­ge opad, ik­ke nedad. Vi har et bed­re hold, end man­ge tror. Jeg er sik­ker på, vi får et godt VM, « si­ger han.

» Jeg ser det ik­ke kun som en ne­ga­tiv ting, at vi mang­ler NHL- spil­le­re. De spil­le­re, der er her i Ostra­va, er vant til de sto­re ba­ner. De har spil­let sam­men i man­ge kam­pe, og der er en god ke­mi på hol­det. «

Oli­ver Laurid­sen har haft en god sæ­son for Le­high Val­ley Phantoms. Med me­re spil­le­tid og stør­re an­svar end tid­li­ge­re.

» Jeg var glad for min kamp for Phila­delp­hia Fly­ers i år. Et skul­der­klap. Men jeg hav­de hå­bet på fl ere, « er­ken­der han.

Hans kon­trakt ud­lø­ber nu, og han vil ik­ke spe­ku­le­re over frem­ti­den un­der VM.

» Det må min agent ta­ge sig af, mens jeg kon­cen­tre­rer mig om VM, « si­ger ba­ck­en med jer­n­fy­sik­ken og en ræk­ke­vid­de, kun få VM- spil­le­re kan ham­le op med.

Ven­ter spændt

Lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen, ven­ter i dag på det en­de­li­ge svar fra New York Islan­ders i for­hold til Frans Ni­el­sens VM- del­ta­gel­se.

Hvis Frans Nielsen og Kim Pe­der­sen får det, som de vil ha­ve det, duk­ker Islan­ders’ dan­ske play­ma­ker op i Ostra­va i we­e­ken­den. Men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke al­tid. Desvær­re.

Må­ske har læ­ger­ne og le­del­sen på Long Island an­dre pla­ner med Frans Nielsen, som var ska­det i de sid­ste tre kam­pe i grund­se­ri­en.

At han spil­le­de al­le syv play­off - kam­pe mod Washington Ca­pi­tals og scor­de sit NHL- mål nr. 100 i den sid­ste kamp er ik­ke nød­ven­dig­vis ens­be­ty­den­de med, at han var hund­re­de pro­cent sund og rask.

Oli­ver Laurid­sen ( i rødt) vil kig­ge opad og ik­ke nedad i ta­bel­len ved VM.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.