Magt­kamp for mil­li­o­ner

No­vo Nor­disk- kron­prins Kå­re Schultz smæk­ker med dø­ren i skuff el­se over ik­ke at bli­ve ny top­chef

BT - - NYHEDER - Thomas Mikkel Mor­ten­sen, Vi­be­ke Lyng­klip Svan­sø

DRØM­MEN BRAST

No­vo Nor­disks kron­prins Kå­re Schultz smæk­ke­de tors­dag med dø­ren, da det stod klart, at hans drøm om at bli­ve top­chef i den suc­ces­ful­de dan­ske me­di­ci­nal­kon­cern brast.

I ste­det for ud­sig­ten til topjob­bet i No­vo Nor­disk stod Kå­re Schultz til at mi­ste en ræk­ke an­svars­om­rå­der, for­di sel­ska­bet hav­de be­slut­tet at fo­re­ta­ge en ræk­ke æn­drin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen. Det vil­le Schultz ik­ke fi nde sig i og for­la­der nu sin ar­bejds­plads gen­nem 26 år med øje­blik­ke­lig virk­ning.

53- åri­ge Kå­re Schultz be­hø­ver dog ik­ke at be­kym­re sig om, hvor­dan han frem­over får sin pri­va­tø­ko­no­mi til at hæn­ge sam­men. Den man­ge­åri­ge No- vo- di­rek­tør står nem­lig til at få et gyl­dent hånd­tryk på over 40 mil­li­o­ner kr.

Iføl­ge No­vo Nor­disks reg­ler om fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­ser vil Kå­re Schultz få ud­be­talt 12 må­ne­ders løn og pen­sion og der­u­d­over mod­ta­ge en godt­gø­rel­se på 36 må­ne­ders fast grund­løn plus pen­sions­bi­drag. Da No­vo- di­rek­tø­rens grund­løn og pen­sion i 2014 sam­let ud­gjor­de 10,4 mil­li­o­ner kr., be­ty­der det alt­så, at Kå­re Schultz som mini­mum kan mod­ta­ge godt 40 mil­li­o­ner kr. i kølvan­det på sin be­slut­ning om at for­la­de No­vo Nor­disk.

Kon­kur­ren­ce­klau­sul

Kå­re Schultz øn­sker ik­ke at gå i de­tal­jer med, hvor man­ge mil­li­o­ner han kan ta­ge med sig fra No­vo Nor­disk.

» Det føl­ger de reg­ler, der er på om­rå­det, og frem­går af vo­res regn­ska­ber, men jeg får en fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se med, og så er der og­så en kon­kur­ren­ce­klau­sul, « si­ger Kå­re Schultz, der hel­ler ik­ke øn­sker at ud­dy­be, hvad den klau­sul går ud på.

Det gyld­ne hånd­tryk til Schultz er så stort, at No­vo Nor­disk fak­tisk bry­der de dan­ske reg­ler for god sel­skabs­le­del­se, der si­ger, at en fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se mak­si­malt bør ud­gø­re 24 må­ne­ders løn plus pen­sions­bi­drag.

No­vo Nor­disk æn­dre­de dog reg­ler­ne fra 2013 og fremad, hvil­ket be­ty­der, at de se­ne­ste to med­lem­mer af kon­cern­di­rek­tio­nen, Jakob Ri­is og Lars Fru­er­gaard Jør­gen­sen, mak­si­malt kan få to års løn i fra­træ­del­se. Re­sten af di­rek­tio­nen kø­rer dog vi­de­re på de gam­le reg­ler.

Kå­re Schultz blev an­sat i No­vo Nor­disk i 1989 og blev i novem­ber 2000 ud­nævnt til kon­cern­di­rek­tør. I 2014 hav­de den nu for­hen­væ­ren­de No­vo­di­rek­tør en sam­let løn på præ­cis 15 mio. kr., hvil­ket var et løn­hop på 3,3 mio. kr. fra året før.

Den tid­li­ge­re No­vo Nor­disk­kron­prins Kå­re Schultz kan for­la­de sin nu for­hen­væ­ren­de ar­bejds­plads med et gyl­dent hånd­tryk på over 40 mio. kr.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.