Thu­le­sen er ut­ro­vær­dig

BT - - DEBAT - DANSK FOL­KE­PAR­TI Bir­ke­rød

Hen­ning Tjør­ne­høj

I avis eft er avis ro­ses Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til sky­er­ne for sin stor­slå­e­de ær­lig­hed og re­de­lig­hed – en­de­lig en po­li­ti­ker, som man kan sto­le på. I søn­da­gens BT kun­ne man læ­se end­nu en af dis­se eft er­hån­den man­ge ro­se- ar­tik­ler. Og man kun­ne læ­se en ud­ta­lel­se fra Thu­le­sen selv om, at ’ væl­ger­ne al­drig må væ­re i tvivl om Dansk Fol­ke­par­tis linje’. Det er vi nu el­lers tit! Al­le­re­de da­gen ef­ter sør­ge­de BT da og­så for at brin­ge væl­ger­ne i stærk tvivl om DFs linje. BT brag­te så­le­des en li­ste over DFs løft er til i alt 90 mil­li­ar­der kr. Der er grund til tak­ke BT for den­ne af­klæd­ning af Thu­le­sen Da­hl – han som i den ene me­nings­må­ling eft er den an­den af væl­ger­ne er ble­vet ud­pe­get som lan­dets mest tro­vær­di­ge par­ti­le­der, med Løk­ke på en ab­so­lut sid­ste­plads langt eft er de øv­ri­ge par­ti­le­de­re.

Men er Thu­le­sen så me­get me­re tro­vær­dig end Løk­ke, at han fortje­ner den før­ste­plads? I eft er­å­ret sam­men­tal­te for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er, at DF un­der Thu­le­sen Da­hls le­del­se har gi­vet væl­ger­ne løft er for 182 mil­li­ar­der kr., uden at der er no­gen som helst fi nan­si­e­ring bag.

Det blev som al­tid over­ladt til Pe­ter Skaarup at ra­ge DF- ka­sta­ni­er­ne ud af il­den i BT. Han blev bl. a. bedt om at sva­re på, hvor­dan DF kan til­slut­te sig Ven­stres hetz mod Thor­ning for at ha­ve be­gå­et løft ebrud, når DF nu frem­sæt­ter løft er for 90 mil­li­ar­der kr. uden nær­me­re op­lys­ning om, hvor­dan dis­se løft er skal fi - nan­si­e­res? Der er ik­ke ta­le om løft er, fastslog han, men om ’ hold­nings­til­ken­de­gi­vel­ser’ – som om det skul­le gø­re en for­skel.

’ Væl­ger­ne må al­drig væ­re i tvivl om DFs linje’, fastslog Thu­le­sen Da­hl i sin søn­dags­sam­ta­le med BT. Er jeg mon den ene­ste væl­ger, som er i dyb tvivl om den­ne DF- linje, men sam­ti­dig over­be­vist om, at hvis DF får no­get, der kan min­de om re­ge­rings­ansvar, så vil det stå klart for væl­ger­ne, at al­le DFs løft er var luft ?

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.