Ja, væl­ger­ne skal og­så vi­de­re

BT - - DEBAT - PIA OL­SEN DYHR

For­mand for SF

HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT SKAL

be­nyt­te 1. maj- ta­len til at kom­me med en dag­pen­ge­løs­ning – det er bed­re nu end se­ne­re. Det er ær­ger­ligt, at dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen kom­mer så sent med sin løs­ning, og kom­mis­sio­nen har et me­get be­græn­set man­dat og skal kom­me med sit for­slag in­den for de nu­væ­ren­de øko­no­mi­ske ram­mer. Jeg tror, dan­sker­ne før et valg har brug for at vi­de, hvad det er for en mo­del, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne bak­ker op om, for det mest pres­se­ren­de i Dan­mark er at få en løs­ning på dag­pen­ge­ret­ten. Dan­sker­ne har krav på at vi­de, hvil­ken dag­pen­ge­løs­ning vi får, hvis det er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der sid­der på mag­ten eft er val­get, el­ler hvis man væl­ger Ven­stre.

helt pres­se­ren­de pro­blem. Når vi ik­ke snak­ker om 2- 4.000 men­ne­sker, men om 54.000 men­ne­sker, så vil­le re­ge­rin­gen i en­hver an­den hen­se­en­de hand­le. Jeg kan ik­ke for­stå, at det her em­ne ik­ke er så vig­tigt, at man skal hand­le på det nu. Det be­rø­rer al­le dan­ske­re, for

DET ER ET

60 pct. af dan­sker­ne er iføl­ge un­der­sø­gel­ser be­rørt af ar­bejds­løs­hed. Det skal vi ta­ge al­vor­ligt, for det be­ty­der, at dan­sker­ne ik­ke bru­ger pen­ge, og så får vi ik­ke gang i øko­no­mi­en, og så ska­ber vi hel­ler ik­ke fl ere ar­bejds­plad­ser.

god mel­ding, når So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger, at dag­pen­gere­for­men er no­get bras, så det er vi så­dan set eni­ge om, men som de si­ger på de­res pla­ka­ter: Vi skal vi­de­re, og det sy­nes jeg og­så vi skal, og der­for skal vi og­så ha­ve en dag­pen­ge­løs­ning.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.