Nej, ide­er øde­læg­ger for­ar­bej­det

BT - - DEBAT - LEIF LA­HN JENSEN

Grup­pe­for­mand ( S)

HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT SKAL

bru­ge 1. maj til at gå ud og for­tæl­le, hvor vig­tigt det er, at vi har skabt fl ere ar­bejds­plad­ser, og at vi har gjort alt, hvad vi kun­ne, for at hjæl­pe de her men­ne­sker. Vi har brugt over fi re mil­li­ar­der på at sør­ge for at hjæl­pe de men­ne­sker, der er fal­det ud af det dag­pen­ge­sy­stem, som Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre fandt på at la­ve. Vi stem­te imod i 2010, og vi har vir­ke­lig for­søgt at hjæl­pe, så stort set in­gen har mi­stet de­res ind­tægt på grund af

den­ne her dag­pen­ge­for­rin­gel­se.

dag­pen­ge­sy­ste­met, og der­for skal dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen og­så ha­ve ro til at ar­bej­de, og så bag­eft er ta­ger vi selv­føl­ge­lig fat på det. Det vil væ­re un­der­ligt, hvis vi sæt­ter en dag­pen­ge­kom­mis­sion i gang med at la­ve et stør­re ar­bej­de, og vi så bag­eft er, in­den de er fær­di­ge, kom­mer med vo­res ud­spil. Det er ik­ke godt at kom­me med en mas­se for­slag og sjove idéer og tan­ker, hvis det så vi­ser sig, at det ik­ke kan la­de sig gø­re.

VI VIL ÆN­DRE

DET DAG­PEN­GE­SY­STEM, VI

har nu, er ik­ke godt nok. Der er alt for man­ge, der fal­der ud af dag­pen­ge­ne og bli­ver stil­let i en rig­tig dår­lig si­tu­a­tion, og det vil vi æn­dre. Vi vil ha­ve et trygt dag­pen­ge­sy­stem, og det er da en po­li­tisk ud­mel­ding, der vil no­get, så po­li­ti­ske mel­din­ger har vi. Så kan man spør­ge, om vi skal me­ne no­get me­re, og sva­ret er: Ja, det skal vi. Vi er i gang med at få nog­le til at la­ve no­get af alt det rug­brød­s­ar­bej­de, der skal klæ­de po­li­ti­ker­ne på til at ska­be po­li­tik. Det er li­ge så vig­tigt som ba­re at gå ud og me­ne no­get, og det er en vig­tig del af po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.