Hvor­dan blev et fat­tigt ple­je­barn til en fol­kekær le­der af Dan­mark?

BT - - DEBAT -

Hi­sto­ri­en om Dan­marks længst le­ven­de stats­mi­ni­ster og hans kam­pe er og­så for­tæl­lin­gen om ple­je­bar­net, der vok­se­de op i et fat­tigt ar­bej­der­hjem i 1920er­ne, for­lod sko­len i 7. klas­se og blev cy­kel­bud, fri­heds­kæm­per og selvlært til­lids­mand. An­ker Jør­gen­sen fi k i 1972 over­ladt Stats­mi­ni­ste­ri­et og an­sva­ret for at sam­le det kri­se­ram­te Dan­mark. Der­med kom han i krydsild mel­lem mod­stan­de­re og par­ti­fæl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.