AAR­HUS- MO­DEL­LEN – VIR­KER DEN? ’’

Af­ra­di­ka­li­se­ring af un­ge eft er Aar­hus- mo­del­len mang­ler do­ku­men­ta­tion for eff ek­ti­vi­tet

BT - - DEBAT -

IAar­hus har man gen­nem det sid­ste års tid hø­stet me­gen ros og op­mærk­som­hed for at ha­ve ind­ført en an­tira­di­ka­li­se­rings­mo­del, som skal for­hin­dre un­ge i at ta­ge til Sy­ri­en og kæm­pe der­ne­de. Den skal eft er si­gen­de væ­re et eff ek­tivt red­skab til af- ra­di­ka­li­se­ring af un­ge, ved at man ska­ber til­lid mel­lem myn­dig­he­der og de mil­jø­er, som er kendt for at ud­klæk­ke Sy­ri­en- kri­ge­re. Men der mang­ler eft er min me­ning do­ku­men­ta­tion for Aar­hus- mo­del­lens eff ek­ti­vi­tet, og den hold­ning står jeg ik­ke ale­ne med. Marc Pe­re­ra Christensen, med­lem af Aar­hus By­råd ( K), sæt­ter nu og­så spørgs­måls­tegn ved, hvor god mo­del­len er, eft er at det er kom­met frem, at he­le tre un­ge fra Østjyl­land rej­ste til Sy­ri­en i sid­ste må­ned. DET ER RIG­TIG godt, at man i Aar­hus har ta­get ini­ti­a­tiv til at brem­se den sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring og prø­ver sig frem med nye me­to­der. Pro­ble­met er ba­re, at øn­sket om suc­ces er så stort, at der bli­ver gi­vet et for po­si­tivt bil­le­de af mo­del­lens virk­ning. Mo­del­len er ble­vet brugt som ek­sem­pel af for­skel­li­ge re­ge­rings­mi­ni­stre, og Aar­hus Kom­mu­ne er ble­vet in­vi­te­ret til Det Hvi­de Hus og Li­ba­non for at for­tæl­le om den. Den blev in­ter­na­tio­nalt kendt, især eft er at en af de mest an­se­te avi­ser, Washington Post, kom med ro­sen­de om­ta­le. I den for­bin­del­se hen­vend­te avi­sen sig til mig for at hø­re min me­ning, men jeg blev ik­ke ci­te­ret, for­di jeg var for kri­tisk, men da først Washington Post hav­de trykt de­res ar­ti­kel, gik der selvsving i den. RIG­TIG MAN­GE AVI­SER tog em­net op og gen­gav det sam­me po­si­ti­ve bil­le­de. Mo­del­len har med an­dre ord få­et så me­get op­mærk­som­hed, at det nu er svært at træ­de til­ba­ge og in­drøm­me, at det må­ske ik­ke ser så fan­ta­stisk ud, som he­le ver­den går og tror. Og der­for fort­sæt­ter Aar­hus kramp­ag­tigt med at hol­de fast i den po­si­ti­ve om­ta­le. Aar­hus- mo­del­len er kom­met til at hand­le om om­døm­me, pre­sti­ge og be­vil­lin­ger, og jeg me­ner, det er ska­de­ligt i for­hold til den vig­ti­ge ud­for­dring, vi står over­for. Jeg har dog lagt mær­ke til, at de for­skel­li­ge mi­ni­stre er holdt op med at om­ta­le mo­del­len.

Men hvad er der så galt med Aar­hus- mo­del­len? For det før­ste hæv­der Aar­hus hårdnak­ket, at der sid­ste år kun rej­ste en en­kelt per­son til Sy­ri­en for at kæm­pe. Det mang­ler der eft er

Naser Khader, Hvor­dan kom­mer dan­sker­ne til at mær­ke, at vi er med i ban­ku­ni­o­nen? min me­ning do­ku­men­ta­tion for, for jeg har kend­skab til, at tre- fi re per­so­ner tog af sted, og tal­let kan i re­a­li­te­ten væ­re hø­je­re. Vi må hu­ske på, at den sa­la­fi sti­ske moské Grim­høj lig­ger i Aar­hus og gen­nem ti­den har væ­ret stor­le­ve­ran­dør af un­ge, som er rejst til Sy­ri­en. Når den moské hæv­der at ha­ve gjort en stor ind­sats for at af- ra­di­ka­li­se­re de un­ge, kø­rer de eft er min me­ning rundt i ma­ne­gen med bå­de Aar­hus Kom­mu­ne og Østjyl­lands Po­li­ti. Ik­ke en ene­ste af de af- ra­di­ka­li­se­re­de er trå­dt frem og har ad­va­ret an­dre mod at ta­ge til Sy­ri­en. Hvor­for ik­ke det? DET AN­DET PRO­BLEM med Aar­hus­mo­del­len er, at de un­ge får til­budt psy­ko­log­s­am­ta­ler og job­til­bud, ef­ter de er hjemvendt fra Sy­ri­en. Det un­drer mig vir­ke­lig. Har man væ­ret ne­de at kæm­pe sam­men med grup­per, der står på ter­r­or­li­sten, har man be­gå­et no­get ulov­ligt og skal rets­for­føl­ges - ik­ke be­løn­nes.

Vi­ser det sig, at Aar­hus- mo­del­len vir­ke­lig vir­ker, vil jeg un­der­stre­ge, at jeg skal væ­re den før­ste til at læg­ge mig ned og und­skyl­de. Jeg har et stort øn­ske om, at mo­del­len vir­ker, men jeg tror desvær­re ik­ke på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.