Er dan­ske for­æl­dre for­kæ­le­de, når de brok­ker sig over gra­tis dy­re­kort og ly­den ved en gra­tis ’ Frost’- kon­cert?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.16 BØRN ER VER­DENS NAV­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.05 PAK­KER BØR­NE­NE IND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.25 DET VAR ET HEL­VE­DE! På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.03

Nej,

tu­sind­vis af børn er ble­vet skuff ede

Ja,

det er tegn på en far­lig kræ­ve­kul­tur

9.671 stem­mer på bt. dk

FOLK KLA­GER OVER ALT

Martin Nielsen

Hvad er det, I læ­rer je­res børn med den op­før­sel? Det er sim­pelt­hen ble­vet for let at kla­ge i det­te sam­fund, og folk kla­ger over alt, som ik­ke pas­ser ind i de­res liv.

Char­lot­te Johansen

For­æl­dre­ne er år­sag til, at jeg er stop­pet som gym­na­stik­læ­rer. De her børn bli­ver sat på en pie­destal og tror, de er ver­dens nav­le, for det er det, for­æl­dre­ne vi­ser bør­ne­ne.

Sonja He­le­na Han­sen

Der er ik­ke no­get at si­ge til, at så man­ge børn er uli­de­li­ge at væ­re i sam­me rum med. For­æl­dre, tag jer nu lidt sam­men. I gør ik­ke je­res børn no­get godt ved at pak­ke dem ind i boble­plast. En dag må de jo stå på eg­ne ben og ik­ke ha­ve jer til at py­l­re om dem.

Pia Stør­ner

Det er me­get nemt at døm­me an­dre, men det var et hel­ve­de for bå­de børn og voks­ne. Jeg var der med mi­ne små nie­cer. Jeg mød­te in­gen cur­ling­for­æl­dre, men jeg mød­te for­vent­nings­ful­de børn, der, li­ge me­get hvor de stod, kun så num­sen af dem for­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.