PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JENS RO­H­DE Det har ik­ke no­get med Dan­marks selv­be­stem­mel­se at gø­re, men hand­ler om ban­ker­nes vil­kår. Fol­ke­af­stem­nin­ger skal man hol­de om me­get sto­re spørgs­mål. De fl este vil væ­re eni­ge om, at det er godt, vi hol­der øje med ban­ker­ne. I høj grad! Det er et skridt i ret­ning af eu­ro­en, og det kom­mer til at få stor be­tyd­ning for den en­kel­tes dag­lig­dag, for­di dan­ske ban­ker skal til at dæk­ke de un­der­skud, som sy­d­eu­ro­pæ­i­ske ban­ker har. Dan­sker­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at si­ge nej.

Det vil be­ty­de no­get for, hvor dyrt det er at væ­re bank­kun­de i Dan­mark. Hvis Dan­mark læg­ger sig me­get tæt op ad eu­rozo­nen, så for­svin­der de fordele, vi i dag har ved at stå ved si­den af og væ­re uden­for, f. eks. de me­get la­ve re­al­kre­di­tren­ter, vi har.

Med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet for Ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.