MÆR­SK- VIL­LA JÆV

De nye eje­re af den 635 kva­drat­me­ter sto­re re­der- bo­lig ryd­der he­le grun­den for at byg­ge nyt

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

AR­KI­TEKT­TEG­NET

Den af­dø­de skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers enor­me pragtvil­la i Char­lot­ten­lund skal nu jæv­nes med jor­den.

Tre fa­mi­li­er har købt den 635 kva­drat­me­ter sto­re Mær­sk­bo­lig med den plan at ryd­de he­le den til­hø­ren­de grund for at byg­ge tre nye hu­se.

Per­son­lig as­si­stent

Det for­tæl­ler ad­vo­kat LarsErik Bre­nøe, der er be­sty­rer i bo­et ef­ter Mær­sk, som gik bort som 98- årig i april 2012.

» Jeg kan op­ly­se, at tre fa­mi­li­er har købt Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers bo­lig af bo­et med over­ta­gel­se 1. maj. De nye eje­re øn­sker at fjer­ne hu­set og byg­ge tre nye hu­se med hver sin grund, « si­ger Lars- Erik Bre­nøe, der i 19 år var per­son­lig as­si­stent for skibs­re­de­ren.

Bo­li­gen var i et helt år til salg som et så­kaldt ’ skuf- fesalg’, hvor man skul­le hen­ven­de sig per­son­ligt til ejen­doms­mæg­le­ren for at få nær­me­re de­tal­jer, men for et år si­den blev bo­li­gen of­fent­ligt ud­budt til 24 mio. kr. hos den nord­s­jæl­land­ske ejen­doms­mæg­ler Ivan Elt­oft Nielsen.

De tre fa­mi­li­er bag kø­bet har ik­ke øn­sket de­res iden­ti- tet of­fent­lig­gjort og har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer.

Et sær­ligt hus

Lars- Erik Bre­nøe vil hel­ler ik­ke of­fent­lig­gø­re den en­de­li­ge salgs­pris for vil­la­en. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er vil­la­en, der nu skal jæv­nes med jor­den, dog ik­ke solgt for me­get me­re end 20 mio. kr.

Det er el­lers et af Dan­marks mest spe­ci­el­le hu­se, der nu ri­ves ned.

Spe­ci­al­de­sig­net po­ol

Vil­la­en be­står af en kæl­der på 114 kva­drat­me­ter og en grund på he­le 4.710 kva­drat­me­ter.

Der er op­holds­stue med gl­a­s­par­ti­er til ter­ras­se og ha­ve, spi­sestue, spi­se­køk­ken, et så­kaldt ma­ster­bedroom med dob­beltsove­væ­rel­se og en gæ­ste­af­de­ling med sove­væ­rel­se og ba­de­væ­rel­se. I en til­byg­ning til hu­set er li­ge­le-

Nu af­dø­de skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers enor­me pragtvil­la på Mo­se­højvej i Char­lot­ten­lund. Mc- Kin­ney Møller fik ar­ki­tekt­teg­net vil­la­en i 1987. Fo­to: Claus Bech, Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.