VNES MED JOR­DEN ’’

BT - - NYHEDER - Lars- Erik Bre­nøe, ad­vo­kat

Tre fa­mi­li­er har købt Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers bo­lig af bo­et med over­ta­gel­se 1. maj. De nye eje­re øn­sker at fjer­ne hu­set og byg­ge tre nye hu­se med hver sin grund

des en stor spe­ci­al­de­sig­net swim­m­ing­pool, og i den sto­re ha­ve er der li­ge­le­des en sten­skul­p­tur, ud­hug­get i born­holm­sk gra­nit, der er pla­ce­ret i en dam.

Det var Mær­sk selv der til­ba­ge i 1987 fik ar­ki­tek­teg­net vil­la­en, da hans gigt­pla­ge­de hu­stru Em­ma ik­ke læn­ge­re kun­ne kla­re trap­per­ne i funkisvil­la­en i Hel­lerup. Den nye vil­la blev der­for ind­ret­tet yderst han­di­cap­ven­ligt i et plan og uden dør­trin, så Em­ma Mc- Kin­ney Møller til sin død i 2005 kun­ne kom­me rundt i he­le vil­la­en i sin kø­re­stol.

Sym­bol på kær­lig­he­den

Vil­la­en blev der­med nær­mest et sym­bol på kær­lig­he­den mel­lem Mær­sk Mc- Kin­ney Møller og hans hu­stru gen- nem 65 år. Mær­sk fik end­da sat spring­van­det fra sit barn­doms­hjem op i ha­ven, da det net­op var dér, at han som helt ung stu­de­ren­de på Øre­gaard Gym­na­si­um hav­de en del ro­man­ti­ske ti­mer med klas­se­kam­me­ra­ten Em­ma.

Luk­ket for jour­na­li­ster

» Mær­sk var me­get pri­vat om sin bo­lig og luk­ke­de al­drig pres­sen ind. Han byg­ge­de først og frem­mest hu­set for sin hu­strus skyld, men jeg ved, at og­så bør­ne­bør­ne­ne er kom­met der me­get. Som små lær­te fle­re af bør­ne­bør­ne­ne at svøm­me i hu­sets swim­m­ing­pool, « for­tæl­ler Pe­ter Suppli Benson, der er for­fat­ter til po­rtræt­bo­gen ’ Mær­sk – pen­ge­ne og mag­ten’.

Mær­sks dat­ter og arv­ta­ger som fa­mi­lie­over­ho­ved Ane Ug­g­la har og­så selv i in­ter­view ud­talt, hvor­dan fa­de­ren har brugt vil­la­en til at mar­ke­re sam­me­n­æn­gen mel­lem fa­mi­li­en og rederi- im­pe­ri­et.

Da Mær­sk i 2003 gik af som be­sty­rel­ses­for­mand i AP Møller Mær­sk, in­vi­te­re­de han 50 le­de­re hjem i vil­la­en for at for­tæl­le om sin bag­grund i en sø­mands­slægt og om de vær­di­er, som han øn­ske­de re­de­ri­et skul­le le­des ud fra.

Sym­bolsk og stærk

» Han hil­ste ved den lej­lig­hed på folk fra broen, for­lod broen, men som han un­der­stre­ge­de, han hav­de sta­dig sin ka­hyt. En me­get sym­bolsk, men og­så en me­get stærk ta­le, « sag­de Ane Ug­g­la til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness 23. marts 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.