Ar­ven ef­ter Mær­sk

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

Døtre­ne til dan­marks­hi­sto­ri­ens ri­ge­ste mand har ar­vet mil­li­ar­der.

Først me­re end to år ef­ter at skibs­re­der Mær­sk McKin­ney Møller dø­de i april 2012, er ar­ven ved at væ­re for­delt. En op­gø­rel­se af bo­et vi­ste i marts, at der var vær­di­er for tæt på 11,8 mil­li­ar­der kro­ner. Langt stør­ste­delen af vær­di­er­ne er bun­det i ak­tier, og ale­ne for at kun­ne be­ta­le skat- og af­gif­ter i døds­bo­et solg­te man den­gang ud af be­hold­nin­gen. Skat­tepo­sten lød på 4,6 mil­li­ar­der, hvoraf en tred­je­del til­fal­der Mær­sk- fa­mi­li­ens hjem­kom­mu­ne Gen­tof­te.

Det æn­drer dog ik­ke på, at ar­vin­ger­ne til Mær­sk Mc- Kin­ney Møller har få­et enor­me sum­mer. Døtre­ne Ane Ug­g­la, Lei­se Mc- Kin­ney Møller og Kir­sten Oluf­sen er ble­vet for­gyldt med mil­li­ar­der ale­ne via ak­tier.

Enormt af­kast

Arv­ta­ge­ren til re­de­ri­im­pe­ri­et er yng­ste­dat­te­ren Ane Ug­g­la, som i dag er bo­sat med sin fa­mi­lie i Sto­ck­holm, og hun har over­ta­get sin del af fa­de­rens ak­tier og ny­der godt af det enor­me af­kast. Af de of­fent­li­ge skat­te­li­ster i Sve­ri­ge kun­ne man nem­lig se, at hen­des skat­teplig­ti­ge ind­komst plud­se­lig blev for­doblet fra 57 mil­li­o­ner kro­ner i 2012 til 109 mil­li­o­ner i dag. Et stig­ning på 52 mil­li­o­ner, som be­ty­der, at hun har ar­vet ak­tier for 1,5 mil­li­ard kro­ner, så hun i dag kan kal­de sig den bedst løn­ne­de virk­som­heds­le­der med skat­tepligt i Sve­ri­ge.

Af­spæn­dings­pæ­da­gog

Det sam­me gæl­der hen­des to sø­stre: Lei­se Mc- Kin­ney Møller, hvis da­væ­ren­de mand Leif Ar­ne­sen i man­ge år gik for at væ­re kron­prins i Mær­sk. Samt den mel­lem­ste sø­ster Kir­sten Oluf­sen, der er ud­dan­net de­sig­ner og af­spæn­dings­pæ­da­gog, og som mod­sat si­ne to sø­stre al­drig har haft cen­tra­le be­sty­rel­ses­po­ster hver­ken i A. P. Møller- Mær­sk el­ler fon­de­ne.

Ud­over døtre­ne står og­så en lang ræk­ke an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer til at få del i ar­ven i form af mid­ler, som har væ­ret pla­ce­ret i fon­de, og som for­ment­lig har gjort dem til eje­re af tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, vur­de­rer Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

De re­ste­ren­de vær­di­er i bo­et stam­mer fra ak­tieposter­ne i ski­bre­de­rens øv­ri­ge virk­som­he­der, pri­va­te­je­de sel­ska­ber og luksu­sy­a­ch­ten ’ Klem VIII’. Bå­den var kendt som Hr. Møl­lers øje­sten, men blev solgt sid­ste år til en sy­da­me­ri­kansk rig­mand, der trods en salgs­pris på 40 mil­li­o­ner fik de 25 me­ter ly­se­blå luksus til en di­sco­unt­pris på 27 mil­li­o­ner. Til­ba­ge stod bo­li­gen i Char­lot­ten­lund og de til­hø­ren­de grun­de, som nu en­de­lig er solgt.

Mær­sk- Døtre­ne Ane Ug­g­la, Lei­se Mc- Kin­ney Møller og Kir­sten Oluf­sen er ble­vet for­gyldt med mil­li­ar­der. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.