Græn­se­bu­tik­ker kan ik­ke tvin­ges til då­se­pant

BT - - NYHEDER - Jakob Chor og Thomas Rudbeck Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Claus Fi­sker

GRÆN­SE­HAN­DEL

I fle­re år har skif­ten­de mil­jø­mi­ni­stre uden held be­bu­det pant på då­ser­ne, der i stor stil frag­tes over græn­sen fra Tys­kland.

Nu gør den nu­væ­ren­de mi­ni­ster, Kir­sten Bros­bøl ( S), og­så et for­søg på at få en af­ta­le med ty­sker­ne, men in­gen kan tvin­ge græn­se­bu­tik­ker­ne til at ind­fø­re pant på då­ser­ne, fast­slår for­man­den for græn­se­køb­mæn­de­nes for­e­ning, IGG, Erik Holm Jensen.

» Nu er det så­dan, at hver­ken den slesvig- hol­sten­ske el­ler dan­ske mil­jø­mi­ni­ster kan på­tvin­ge græn­se­hand­len en pant. Det, man kan gø­re, er at la­ve en af­ta­le, og så kan man be­de os om at ind­gå fri­vil­ligt i at im­ple­men­te­re dansk pant, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Åb­ning

Erik Holm Jensen for­tæl­ler, at sam­men­slut­nin­gen er be­kendt med, at der ar­bej­des på et for­slag i Miljøministeriet, men at han ik­ke har hørt no­get om dansk enig­hed om en af­ta­le.

Skul­le der bli­ve ind­gå­et en af­ta­le, vil fore­nin­gen væ­re vil­lig til at se på den, for­tæl­ler Erik Holm Jensen.

Det er langt­fra før­ste gang, at det bli­ver for­søgt at la­ve en om­fat­ten­de pan­taf­ta­le med Tys­kland. Con­nie He­de­gaard ( K) for­søg­te i 2007 uden held at få ty­sker­ne til at put­te pant på græn­sedå­ser­ne, blandt an­det med hen­vis­ning til, hvor man­ge pant­lø­se då­ser der flød rundt i den dan­ske na­tur.

I 2013 for­søg­te Ida Auken ( den­gang SF, nu R) og­så at lan­de en af­ta­le, men gjor­de over for Jyl­lands- Po­sten op­mærk­som på, at he­le fi­re mi­ni­stre før hen­de ’ hav­de knæk­ket nak­ken på pantsa­gen’.

Der kan væ­re pant på vej på de ty­ske då­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.