Stør­re fo­kus på ra­di­ka­li­se­ring

BT - - NYHEDER - Stør­re fo­kus på ra­di­ka­li­se­ring i fængs­ler­ne. Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to

TER­ROR

Ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i mid­ten af fe­bru­ar har fængselsvæ­se­net ind­be­ret­tet 36 til­fæl­de af tegn på ra­di­ka­li­se­ring blandt ind­sat­te til Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET), vi­ser et svar fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg.

Til sam­men­lig­ning er der de se­ne­ste to år ble­vet ind­be­ret­tet 66 hæn­del­ser i alt, og det er en po­si­tiv ud­vik­ling, me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen.

» Det er kun godt, at vo­res me­d­ar­bej­de­re i Kri­mi­nal­forsor­gen har så stort et fo­kus på ra­di­ka­li­se­ring, at de ind­be­ret­ter stort som småt. Der­ef­ter er det selv­føl­ge­lig op til PET at vur­de­re, om det er no­get, der kræ­ver, at man re­a­ge­rer på det, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Jeg vil hel­le­re ha­ve, at vi har 100 ind­be­ret­nin­ger for man­ge end én for lidt. «

Hel­ler ik­ke for­man­den for Fængsels­for­bun­det, Kim Øster­bye, sy­nes, der er no­get un­der­ligt i, at an­tal­let af ind­be­ret­nin­ger sti­ger mar­kant ef­ter et ter­r­or­an­greb, for­tæl­ler han til TV2 News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.