Livsvig­tig man­gel In­gen kom­men­ta­rer

Be­tjen­te mang­le­de første­hjælps­ud­styr, da Omar El- Hus­se­in an­greb ved Kr­udt­tøn­den i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

KRI­TIK

Da den 55- åri­ge film­mand Finn Nør­gaard blev skudt og dræbt ved Kr­udt­tøn­den og fi­re be­tjen­te sår­et un­der de vær­ste ter­r­or­hand­lin­ger på dansk jord i ny­e­re tid, mang­le­de livsvig­tig første­hjælps­ud­styr.

Ef­ter at den 22- åri­ge Omar ElHus­se­in skød og dræb­te to og sår­e­de seks un­der si­ne to at­ten­ta­ter i Kø­ben­havn 14.- 15. fe­bru­ar, har kri­ti­ker­ne stå­et i kø for at pe­ge på mang­ler­ne i Kø­ben­havns Po­li­ti i sær­de­les­hed og dansk po­li­ti i al­min­de­lig­hed. Og i dag kom­mer end­nu en kri­tik fra eg­ne ræk­ker.

Man­ge be­tjen­te får kun sjæl­dent genop­fri­sket de­res første­hjælp­s­kur­sus ef­ter det ob­liga­to­ri­ske kur­sus på po­li­tisko­len, med­min­dre de en­der i spe­ci­a­len­he­der­ne.

Men hvad vær­re er: Der mang­ler of­te og­så første­hjælps­ud­styr i pa­trul­je­bi­ler­ne, ly­der det fra fle­re be­tjen­te i Kø­ben­havns Po­li­ti, som af hen­syn til de­res frem­ti­di­ge ar­bej­de ik­ke øn­sker at læg­ge navn til kri­tik­ken. Film­man­den Finn Nør­gaard blev dræbt, da Omar El- Hus­se­in gik til an­greb med en M95 au­to­ma­trif­fel ved Kr­udt­tøn­den i Kø­ben­havn. Pri­vat­fo­to

Ef­ter ter­r­or­an­gre­bet har fle­re af de be­tjen­te, der var til ste­de ved Kr­udt­tøn­den, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kla­get over man­ge­len på net­op første­hjælps­ud­styr, for­di der blandt an­det mang­le­de en så­kaldt tour­niquet, som bru­ges som åre­pres­se ef­ter skud­sår.

Kri­tik­ken er ik­ke ny for for­man­den for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning, der for­e­ner 2.400 an­sat­te i Kø­ben­havns Po­li­ti. Her be­kræf­ter for­mand Mi­cha­el Berg­mann Møller, at der har mang­let ud­styr i bi­ler­ne.

» Før sku­dat­ten­ta­tet var der groft sagt ik­ke et pla­ster i en pa­trul­je­bil. Der var in­tet første­hjælps­grej! I dag har vi få­et al­min­de­li­ge Falck- kas­ser, som du og jeg har der­hjem­me, men der er ik­ke det for­nød­ne og pro­fes­sio­nel­le ud­styr til for ek­sem­pel at stop­pe et skud­sår, « si­ger Mi­cha­el Berg­mann Møller.

350 ek­stra be­tjen­te

Men der er ik­ke pen­ge at fin­de i det nu­væ­ren­de bud­get til pro­fes­sio­nelt første­hjælps­ud­styr, me­ner for­man­den.

Re­ge­rin­gen har lo­vet 130 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til po­li­ti­et, kan I ik­ke fin­de pen­ge­ne der?

» Hvis vi skal op­ret­hol­de det ter­r­or­ni­veau, vi har i dag, så kræ­ver det 350 ek­stra po­li­ti­be­tjen­te, en be­tjent ko­ster en halv mil­li­on, så det gi­ver os rundt reg­net 260 ek­stra folk. Hvis vi så og­så skal op­gra­de­re vo­res ud­styr - første­hjælps­ud­styr, skud­sik­re ve­ste, hjel­me og bed­re it- ud­styr, som vi øn­sker os - så kræ­ver det alt­så en ek­stra­be­vil­ling, for Kø­ben­havns Po­li­tis bud­get er i for­vej­en spændt til bri­ste­punk­tet, « si­ger Mi­cha­el Berg­mann Møller.

AF­VEN­TER SVAR

BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt le­del­sen i Kø­ben­havns Po­li­ti, hvor­for der før ter­r­or­an­gre­bet of­te mang­le­de livsvig­tigt første­hjælps­ud­styr i pa­trul­je­bi­ler­ne.

Men kom­mu­ni­ka­tions­chef Mads Jensen fra Kø­ben­havns Po­li­ti af­vi­ser, at le­del­sen kan sva­re på spørgs­mål, før Rigs­po­li­tiets egen un­der­sø­gel­se af sa­gen - den så­kald­te ter­r­or­rap­port - lig­ger klar.

’ Kø­ben­havns Po­li­ti kom­men­te­rer ik­ke en­kelt­de­le af ope­ra­tio­nen den 14. og 15. fe­bru­ar. Vi af­ven­ter den sam­le­de re­de­gø­rel­se – og der­med det sam­le­de over­blik – og vil der­ef­ter kom­men­te­re,’ skri­ver Mads Jensen til BT.

Ter­r­or­rap­por­ten har væ­ret me­re end to må­ne­der un­der­vejs, men ven­tes at lan­de i be­gyn­del­sen af maj, hvor Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg får den ud­le­ve­ret.

28 skud nå­e­de den 22- åri­ge Omar ElHus­se­in at af­fy­re un­der sit an­greb på kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar. Fi­re be­tjen­te blev sår­et, og den 55- åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard mi­ste­de li­vet.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.