Ib er ble­vet sin e

54- åri­ge Ib Andersen fra tv­pro­gram­met ’ På rø­ven i Naks­kov’ vi­ser sin nye bo­lig frem Over­ve­jer po­li­tik

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

TVANGSFLYTNING

I et lil­le, gult mur­stens­hus i cen­trum af Naks­kov bor 54- åri­ge Ib Ly­bæk Andersen. Hu­set er smalt og spar­somt møb­le­ret. Ib Andersen har ik­ke vil­let kø­be nye møb­ler. For han er sta­dig i gang med at sæt­te hu­set i stand, for­kla­rer han und­skyl­den­de, mens han by­der vel­kom­men.

» Jeg har ta­get et par af møb­ler­ne med mig i en pe­ri­o­de, men man skal pas­se på. Skim­melsvamp kan jo spre­de sig, « si­ger han, mens han vi­ser rundt.

På so­fa­bor­det står et halv­fyldt aske­bæ­ger, en rul­le toilet­pa­pir og et par kaf­fe­kop­per. Han pe­ger ud mod gård­ha­ven med de afri­kan­ske blom­ster og for­tæl­ler om sin over­dæk­ke­de ter­ras­se, som han selv har byg­get.

Kendt fra tv

Ib Andersen er ble­vet kendt af man­ge dan­ske­re, ef­ter at han har med­vir­ket i TV2­do­ku­men­tar­se­ri­en ’ På rø­ven i Naks­kov’. Et pro­gram, der po­rtræt­te­rer syv fa­mi­li­er fra Naks­kov og om­egn, der af den el­ler an­den grund le­ver på kanten af sam­fun­det.

Før­ste gang, se­er­ne mø­der Ib Andersen, bor han med sin 16- åri­ge søn Ni­co­lai i et hus, som kom­mu­nen har er­klæ­ret ueg­net til be­bo­el­se. Her er der in­gen el og hel­ler in­gen var­me. Des­u­den er hu­set stærkt ramt af fugtska­der og skim­melsvamp, så kom­mu­nen har tvun­get ham til at flyt­te.

Ib Andersen er før­tids­pen­sio­ne­ret fi­sker og har al­tid bo­et i hus. Han har der­for in­gen in­ten­tio­ner om at flyt­te ind i en ’ stæ­re­kas­se’, som han om­ta­ler den al­men­nyt­ti­ge bo­lig, som kom­mu­nen har til­budt ham.

Si­den Lol­land Kom­mu­ne for et års tid si­den tvang ham til at flyt­te ud af sit sund­heds- ska­de­li­ge hus, er Ib Andersen og hans søn imid­ler­tid fal­det godt til i de­res nye bo­lig. Et byhus i cen­trum af Naks­kov.

» Jeg er glad. Selv­føl­ge­lig er jeg glad, « si­ger Ib Andersen om sit nye hjem.

I hans ’ nye’ hjem be­hø­ver han nem­lig ik­ke at an­tæn­de åben ild in­den dø­re for at hol­de var­men, som han gjor­de i sit tid­li­ge­re hus. Li­ge­som han hel­ler ik­ke be­hø­ver at op­var­me vand i en gry­de el­ler ta­ge for­bi Frel­sens Hær, når han vil­le ha­ve sig et bad. Ib Andersen er så util­freds med kom­mu­nens hånd­te­ring af hans sag, at han har få­et blod på tan­den. Nu over­ve­jer han at gå ind i po­li­tik, så han kan væ­re med til at på­vir­ke lov­giv­nin­gen. I kølvan­det på kom­mu­nens hånd­te­ring af Ib An­der­sens sag, har han net­op meldt sig ind i par­ti­et En­heds­li­sten, og nu over­ve­jer han at gå ind i po­li­tik.

» Jeg vil godt snak­ke med En­heds­li­sten og ta­ge en føling for at se, om det er no­get for mig, « si­ger han og til­fø­jer, at han skal del­ta­ge i par­tiets 1. maj- ar­ran­ge­ment. Ib An­der­sens 17- åri­ge søn Ni­co­lai har des­u­den op­ret­tet en hjem­mesi­de, der skal prom­ove­re hans po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger.

» Jeg er træt af lov­giv­nin­gen, og jeg vil for­hin­dre, at an­dre bli­ver ramt af det sam­me som mig. For der er jo ik­ke no­gen i det her ri­ge sam­fund, der fo­re­stil­ler sig, at de bli­ver smidt på ga­den, ud af de­res eget hus, « si­ger han. mjes

Ib An­der­sens hjem vid­ner og­så om hans kær­lig­hed til Afri­ka. På væg­gen over so­fa­en har han ud­stil­let ad­skil­li­ge afri­kan­ske so­u­ve­nirs, som han har haft med hjem fra si­ne rej­ser til Gha­na og Ke­nya. Her ses Ib An­der­sens søn, 17- åri­ge Ni­co­lai.

Fo­to: Si­mon Skip­per

54- åri­ge Ib Andersen er sta­dig i gang med at sæt­te sin nye bo­lig i stand. I som­mer la­ve­de han bl. a. en over­dæk­ket ter­ras­se i sin gård­ha­ve, så han ik­ke kom­mer sne ned i hans afri­kan­ske plan­ter, som han har ud­plan­tet i gård­ha­ven. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.