Util­freds med kom­mu­nens be­hand­ling

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

Selv­om 54- åri­ge Ib Andersen er glad for sin nye bo­lig i cen­trum af Naks­kov, er han util­freds med kom­mu­nens hånd­te­ring af sa­gen.

Hans kri­tik bun­der bl. a. i, at kom­mu­nen har tvun­get ham til at flyt­te ud af et hus, som kom­mu­nen prin­ci­pi­elt ik­ke ejer.

Sam­ti­dig er han util­freds med, at den al­men­nyt­ti­ge bo­lig, som kom­mu­nen an­vi­ste ham, kræ­ve­de, at han op­tog et lån, for at han kun­ne be­ta­le ind­skud­det.

Lol­land Kom­mu­ne øn­sker ik­ke at kom­men­te­re den kon­kre­te sag.

Klaus Ma­ri­us Han­sen, der er di­rek­tør for so­ci­a­l­om­rå­det i Lol­land Kom­mu­ne, for­kla­rer dog, at det er kom­mu­nens pligt at gri­be ind og for­by­de en bor­ger at bo i en bo­lig, hvis den er sund­heds­ska­de­lig. Især for­di bor­ge­ren kan gø­re krav på be­hand­ling på et ho­spi­tal ef­ter­føl­gen­de.

Nej til lån

Ef­ter at kom­mu­nen har tvun­get 54- åri­ge Ib Andersen til at flyt­te, går han selv på bo­li­gj­agt for at fin­de en bo­lig, han kan hol­de ud at bo i.

Kom­mu­nen vil­le imid­ler­tid ik­ke lå­ne ham pen­ge­ne til en pri­va­te­jet bo­lig, selv­om ind­skud­det var bil­li­ge­re end til den lej­lig­hed, kom­mu­nen hav­de til­budt ham.

Klaus Ma­ri­us Han­sen fra Lol­land Kom­mu­ne er­ken­der, at det er kom­mu­nens pligt at til­by­de en bo­lig, der hver­ken er luksuriøs el­ler kum­mer­lig. Han til­fø­jer sam­ti­dig, at der er for­skel på at bo til le­je i pri­vat og i of­fent­ligt re­gi.

» Statskas­sen un­der­støt­ter det al­me­ne bo­lig­byg­ge­ri med for­del­ag­ti­ge ind­skud­slån til dem, som ger­ne vil bo til le­je i en al­men bo­lig. Dem, der væl­ger den al­me­ne bo­lig fra, må dy­be­re i lom­mer­ne for at flyt­te ind i det hus, man selv har lyst til, « for­tæl­ler Klaus Ma­ri­us Han­sen.

For man­ge sags­be­hand­le­re

Et an­det kri­tik­punkt fra Ib Andersen er og­så, at der har væ­ret for man­ge sags­be­hand­le­re in­de over hans sag.

» Det er spild af res­sour­cer, at min sag har kørt rundt hos seks per­so­ner. Der er jo no­get galt, « si­ger han.

Klaus Ma­ri­us Han­sen vil ik­ke af­vi­se, at fle­re sags­be­hand­le­re kan ha­ve væ­ret in­de over Ib An­der­sens sag. Al­li­ge­vel me­ner han, at sa­ger om be­bo­e­rind­skud er re­la­tivt ukom­pli­ce­re­de, og at der skal væ­re ta­le om me­re kom­pli­ce­re­de sa­ger, før man får til­delt en fast sags­be­hand­ler.

» Vi skal ind i me­re kom­pli­ce­re­de sa­ger, før vi læg­ger ko­or­di­ne­ren­de sags­be­hand­le­re ned over, men at bor­ge­ren har op­le­vet det an­der­le­des, det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, « slut­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.