Kæ­re­sten hør­te Mo­gens dø

Den dybt be­rør­te sam­le­ver til Mo­gens Rol­l­berg Be­mo for­tal­te i de­tal­jer i ret­ten, hvor­dan hun fandt sin liv­lø­se kæ­re­ste

BT - - NYHEDER - Mo­gens Rol­l­berg Be­mo. Pri­vat­fo­to. Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

DRABS­SAG

Rets­sa­gen om dra­bet på den fyn­s­ke kræm­mer Mo­gens Rol­l­berg Be­mo fort­sat­te i går ved by­ret­ten i Oden­se, hvor fle­re vid­ner i sa­gen var ind­kaldt for at af­gi­ve for­kla­ring.

Før­ste per­son i vid­nes­kran­ken var af­dø­de Mo­gens Rol­l­berg Be­mos sam­le­ver, som på fø­lel­ses­la­det vis gen­for­tal­te sin op­le­vel­se af de skæb­nesvan­gre mi­nut­ter, da hun nat­ten til den 28. ju­ni sid­ste år fandt sin kæ­re­ste lig­gen­de liv­løs i døråb­nin­gen til par­rets ga­ra­ge ved de­res ejen­dom på Sko­le­vej i Grøn­ne­mo­se på Fyn.

» Mo­gens væk­ke­de mig cir­ka klok- ken halv tre om nat­ten og sag­de, at vi hav­de ind­brud. In­den jeg gik ned i stu­en, råb­te han: ’ Nu er de kom­met ind. Lås bryg­ger­set’. Jeg ved ik­ke, hvad han men­te med ’ de’, om der var fle­re, « for­tal­te sam­le­ve­ren i ret­ten.

’ Jeg var ban­ge’

Mo­gens Rol­l­berg Be­mos sam­le­ver for­kla­re­de i ret­ten, at hun var ban­ge for at gå uden for hu­set, da hun ik­ke vid­ste, om der var fle­re ty­vek­næg­te.

» Jeg valg­te at gå li­ge uden for dø­ren, hen til hjør­net af hu­set. Så hør­te jeg en rig­tig grim lyd – en høj lyd. En ral­len, som når en per­son ik­ke kan træk­ke vej­ret, « for­kla­re­de sam­le­ve­ren.

» Jeg ved ik­ke, hvor lang tid der gik. Jeg var ban­ge, ut­ryg. Jeg var gå­et ud uden min mo­bil­te­le­fon, så jeg gik til­ba­ge, ind i hu­set og tog min te­le­fon, og da jeg kom ud igen, var der stil­le. «

» Kald­te du på Mo­gens?, « vil­le an­kla­ge­ren vi­de.

» Det tror jeg ik­ke, nej. Jeg var ban- med det sam­me. Han var be­vidst­løs, og den må­de han lå på... Jeg vid­ste ba­re, at jeg skul­le ha­ve hjælp, « for- den, da han kø­rer for­bi, men det gik så hur­tigt, at jeg al­drig så ved­kom­men­de or­dent­ligt, « for­kla­re­de sam­le­ve­ren.

Fle­re an­dre per­so­ner var og­så i vid­nes­kran­ken i går. Fle­re af dem var ven­ner og be­kend­te til den 46- åri­ge JBW, der er til­talt for dra­bet og for for­søg på ty­ve­ri samt kør­sel i fra­ken­del­ses­ti­den. Han næg­ter sig skyl­dig i til­ta­len om drab, men er­ken­der han var på ejen­dom­men i Grøn­ne­mo­se den på­gæl­den­de nat.

Fle­re af vid­ner­ne for­tal­te, hvor­dan den til­tal­te hav­de vir­ket uro­lig og rast­løs da­gen ef­ter. Det var få ti­mer, før JBW blev an­holdt af po­li­ti­et og sig­tet for dra­bet på den 62- åri­ge fyn­s­ke kræm­mer. Der er dog in­gen tek­ni­ske be­vi­ser mod den 46- åri­ge.

Næ­ste rets­mø­de er fre­dag den 8. maj, hvor retslæ­gen blandt an­det vil af­læg­ge for­kla­ring om dødsår­sa­gen.

Mo­gens Rol­l­berg Be­mo og hans sam­le­ver bo­e­de i den­ne ejen­dom på Sko­le­vej i Grøn­ne­mo­se på Fyn. Par­ret hav­de fi­re over­våg­nings­ka­me­ra­er, som fan­ge­de en bil, der an­kom til hu­set nat­ten til den 28. ju­ni 2014.. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.