For­kla­ring på blod­vand­fald

BT - - NYHEDER - Pe­ter Vo­er­gaard pe­vo@ bt. dk

NY VI­DEN

I det øst­li­ge An­tark­tis fin­der man McMur­do Dry Val­leys, der er et af ver­dens mest ek­stre­me øde om­rå­der. Om­rå­det er især kendt for de mysti­ske ’ Blood Falls’ ( blod­vand­fald, red).

Det har læn­ge væ­ret en gå­de for al­ver­dens for­ske­re, præ­cis hvad der far­ver spid­sen af Tay­l­or- gletsje­ren helt rød. Gletsje­ren er nem­lig for­hold­vis tør på over­fla­den. I en år­ræk­ke men­te for­sker­ne, at det var rø­de al­ger, der gav blod­vand­fal­de­ne de­res in­ten­se rø­de far­ve. Men for­kla­rin­gen skul­le vi­se sig at væ­re en an­den. For selv­om jer­noxid er år­sa­gen til sel­ve far­ven, har ana­ly­ser vist, at det in­de­hol­der en mærk­vær­dig bak­te­ri­e­fl­ora, for­tæl­ler Dag­bla­det.

Nu ser det imid­ler­tid ud til, at for­sker­ne har fun­det sva­ret på den blodrø­de gå­de. Dis­se svar har de pu­bli­ce­ret i forsk­nings­rap­por­ten ’ De­ep gro­undwa­ter and po­ten­ti­al sub­sur­face ha­bi­tats be­ne­ath an An­tarctic dry val­ly’.

For­sker­ne for­kla­rer, at de som for­ven­tet fandt kil­den til blod­vand­fal­de­ne.

Stør­re end først an­ta­get

» Men vi fandt ud af, at det er langt stør­re, end vi først tro­e­de. Saltvan­det ser ud til at væ­re bin­de­led mel­lem de se­pa­ra­te sø­er, som vi ser på over­fla­den, « for­kla­rer ho­ved­for­fat­te­ren Jill Mi­kucki fra Uni­ver­si­ty of Ten­nes­see, iføl­ge Washington Post.

Mi­kucki og hen­des kol­le­ger sat­te en elek­tro­mag­ne­tisk sen­sor på en he­li­kop­ter og un­der­søg­te der­ef­ter om­rå­det me­get grun­digt.

» Øko­sy­ste­met un­der over­fla­den kan væ­re langt me­re om­fat­ten­de end vi først tro­e­de. Det er no­get, som gør mig el­le­vild! « si­ger Jill Mi­kucki. For­ske­re har fun­det for­kla­rin­gen på blod­vand­fal­de­ne i An­tark­tis.

Fo­to: Pe­ter Rej­cek, Na­tio­nal of Sci­en­ce Fo­un­da­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.