KORS­BÆK LIGG

Ma­ta­dors mor Li­se Nør­gaard blev mod­ta­get som en dron­ning

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk få­et op­ført.

GEN­SYN

Det har ta­get et par år, mas­ser af mø­der og et to­cif­ret mil­li­onbe­løb. Men i går kun­ne Tor­ben ’ Træsko’ Pe­der­sen og Li­se Nør­gaard i fæl­les­skab åb­ne Kors­bæk på Bak­ken i over­væ­rel­se af fle­re af de gam­le Ma­ta­dor- stjer­ner.

En ef­ter en tøf­fe­de en næ­sten uen­de­lig ræk­ke af ve­te­ran­bi­ler i en grå ben­zi­nos op for­an porten, der fø­rer ind til Kors­bæk på Bak­ken. For en­de­lig gik Tor­ben ’ Træsko’ Pe­der­sens drøm i op­fyl­del­se. Nem­lig at gen­ska­be den ik­ke- ek­si­ste­ren­de by Kors­bæk, som al­le i Dan­mark ken­der fra al­le ti­ders bed­ste tv- se­rie, Ma­ta­dor.

Fra dag et har Ma­ta­dors mor, Li­se Nør­gaard væ­ret med på si­de­linj­en med det re­sul­tat, at det er som at træ­de di­rek­te ind i en de utal­li­ge sce­ner fra se­ri­en. Så vir­ke­lig­heds­tro er Kors­bæk på Bak­ken ble­vet.

Fuld­stæn­dig over­væl­det

Og Li­se Nør­gaard blev da og­så mod­ta­get nær­mest som en dron­ning, da hun an­kom i en fin, gam­mel sort ve­te­ran­bil, som en af de sid­ste af pre­mi­e­re­gæ­ster­ne.

» Jeg er fuld­stæn­dig over­væl­det, men det har jeg væ­ret de sid­ste da­ge, « for­tal­te Li­se Nør­gaard, da hun lang­somt træng­te gen­nem den sto­re mæng­de af pres­se­folk og nys­ger­ri­ge.

Ki­men til Ma­ta­dor blev skabt i Li­se Nør­gaards ho­ved for over 40 år si­den. Se­ri­ens 24 af­snit er ind­spil­let fra 1978 til 1981. Og selv om se­ri­en har væ­ret ge­nud­sendt seks gan­ge si­den 1979, træk­ker den sta­dig over en mil­li­on se­e­re, og fle­re hund­re­de tu­sin­de har købt dvd- bok­sen med al­le af­snit­te­ne. Li­ge­som den er solgt til ad­skil­li­ge lan­de.

Og nu kan al­le dan­ske­re alt­så gå en tur ned ad Al­ga­de i Kors­bæk og mø­de Oberst Ha­ck­el, Tan­te Møg­he og Mau­de Var­næs, el­ler man kan kig­ge ind hos gri­se­hand­ler Lar­sens i Kors­bæk­hu­se. Men da de før­ste seks epi­so­der blev skre­vet, hav­de hver­ken de med­vir­ken­de el­ler Li­se Nør­gaard fo­re­stil­let sig en så mas­siv suc­ces, der ræk­ker langt ind i det nye årtu­sin­de.

» Nej, det hav­de jeg ik­ke. Det er en stor op­le­vel­se for mig i min hø­je al­der. Hvor man­ge op­le­ver det, når de er sidst i 90er­ne, « sag­de Li­se Nør­gaard ved an­kom­sten til Kors­bæk. Er du stolt? » Ja, det er promp­te.

jeg, « kom det

LI­SE NØR­GAARD,

Ma­ta­dors mor, fik en mod­ta­gel­se, der var en dron­ning vær­dig, da hun an­kom til åb­nin­gen af Kors­bæk på Bak­ken i går, som

har Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

TOR­BEN ’ TRÆSKO’ PE­DER­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.