GER PÅ BAK­KEN

BT - - NYHEDER -

MA­LE­NE SCHWARTZ,

der spil­le­de den sar­te og sip­pe­de, men al­li­ge­vel jernstær­ke Mau­de Var­næs, var og­så mødt op til åb­nin­gen af Kors­bæk på Bak­ken. Selv om Ma­le­ne Schwartz al­le­re­de var et stort navn i dansk film og te­a­ter den­gang, gjor­de rol­len hen­de til fol­ke­e­je på en må­de, hun al­drig hav­de fo­re­stil­let sig. Og den dag i dag har folk sta­dig svært ved at skel­ne mel­lem den pri­va­te Ma­le­ne Schwartz og Mau­de Var­næs. » Ma­ta­dor har be­ty­det alt for mig, og det var dej­ligt at spil­le Mau­de, « kom det in­der­ligt fra Ma­le­ne Schwartz, da hun an­kom til åb­nin­gen. Og på spørgs­må­let om grun­den til, at rol­len var så dej­lig, skyl­des, at Mau­de Var­næs var en helt an­den per­son­lig­hed end Ma­le­ne Schwartz egen, lød det le­en­de fra dansk films sto­re da­me: » Ja, det hå­ber jeg da. « . Ma­le­ne Schwartz blev og­så mod­ta­get af

BEN ’ TRÆSKO’ PE­DER­SEN.

TOR-

Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

IN­GE JUUL HAN­SEN

var al­drig med i Ma­ta­dor. Men i det vir­ke­li­ge

liv var det hen­de, som var gift med bank­di­rek­tør Hans Chri­sti­an Var­næs, ali­as Hol­ger Juul Han­sen. Da Ma­ta­dor blev op­ta­get, var Hol­ger Juul Han­sen og­så et etab­le­ret navn i dansk film og te­a­ter. Men

det helt sto­re fol­ke­li­ge gen­nem­brud kom med rol­len som den ny­de­li­ge, re­el­le og dan­ne­de

bank­di­rek­tør, der al­ler­helst så, at de go­de, gam­le kon­ser­va­ti­ve

dy­der al­drig for­svandt. Rol­len som bank­di­rek­tør Var­næs er den rol­le, som Hol­ger Juul Han

sen al­tid vil bli­ve hu­sket for. Hol­ger Juul Han­sen dø­de for to år si­den. Og i går var hans en­ke og­så in­vi­te­ret til åb­nin­gen af Kors­bæk

på Bak­ken. For Hol­ger Juul Han­sens en­ke var det en blan­det for­nø­jel­se at stå

midt i Kors­bæk by. » Det er svært, « lød det fra In­ge Juul Han­sen, som for­tal­te, at hun tog sig selv i at kig­ge ef­ter sin

mand i men­ne­skevrim­len. » Men det vil­le ha­ve glæ­det ham. Og jeg har end­nu ik­ke væ­ret in­de at se Jeg skal li­ge ta­ge mod til mig. Men det er vildt flot la­vet, « for­tal­te In­ge Juul

Han­sen. In­ge Juul Han­sen fulg­tes med et af Li­se Nør­gaards bør­ne­børn, der og­så er hen­des tid­li­ge­re bal­let

elev.

VAR­NÆS’ STU­ER.

Om­kring 700 in­vi­te­re­de pre­mi­e­re­gæ­ster var med til at åb­ne Kors­bæk på Bak­ken i går.

Der var få for­had­te skik­kel­ser i Ma­ta­dor. Men en af dem var Hol­ger, som var In­ge­borgs før­ste mand og far til dat­te­ren El­len. Selv om Mads Skjern fik Hol­ger til at emi­gre­re til Ca­na­da, vend­te han til­ba­ge til Kors­bæk som na­zist. Hol­ger blev spil­let af men hvad de fær­re­ste ved, er, at han måt­te spil­le rol­len med et bræk­ket ben. » Jeg var så uhel­dig at fal­de og bræk­ke be­net, da vi kun hav­de la­vet en el­ler to op­ta­gel­ser. Så jeg var sik­ker på, at jeg vil­le bli­ve ta­get ud af se­ri­en. Men Bal­ling in­si­ste­re­de på, at jeg skul­le fort­sæt­te, for­tæl­ler Jo­hn Mar­ti­nus til BT. Og så var go­de råd dy­re, for gip­sen på det bræk­ke­de ben skul­le jo skju­les. » Jeg gik med lan­ge frak­ker. El­ler stod med en kost. Når jeg ser se­ri­en, kan jeg godt se de ste­der, jeg har gips på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.