’ De vil­le vold­ta­ge mig’

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

KRÆN­KET

En sag om en 17- årig pi­ge, der blev vold­ta­get af tre jæv­nal­dren­de dren­ge, mens hun sov, har få­et sin­de­ne i kog på so­ci­a­le me­di­er.

I ons­dags blev tre un­ge mænd – en på 16 og to på 18 år – idømt seks må­ne­ders be­tin­get fængsel for at ha­ve vold­ta­get en den­gang 16- årig pi­ge, der var fal­det i søvn til en fest. Det skri­ver Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

Væk­ker har­me

Dom­men har vakt har­me fle­re ste­der på de so­ci­a­le me­di­er – og­så hos fit­nes­sdron­nin­gen og fol­ke­tings­kan­di­da­ten Char­lot­te Bircow Næss- Sch­midt ( LA), der har be­nyt­tet an­led­nin­gen til at de­le en me­get per­son­lig hi­sto­rie på sin Fa­ce­book- si­de:

’ Jeg har selv væ­ret der som 15- årig. Hel­dig­vis var de to, der for­greb sig på mig, så ful­de, at de ik­ke kun­ne gen­nem­fø­re. Jeg var så ban­ge over at bli­ve holdt fast og få re­vet mit tøj itu. Og så flov over he­le si­tu­a­tio­nen, at jeg holdt det for mig selv i man­ge år og be­ar­bej­de­de det ale­ne,’ skri­ver hun blandt an­det.

» Det er jo no­get un­der­ligt no­get i vo­res sam­fund, at øko­no­misk kri­mi­na­li­tet bli­ver straf­fet me­get hår­de­re end vold og voldtægt. Det kan jeg jo slet ik­ke for­stå, « ly­der det in­dig­ne­ret fra Næss- Sch­midt.

» En be­tin­get dom, det sker der ik­ke rig­tig no­get ved. Der skal væ­re en kon­se­kvens af dét, de har gjort. Jeg hå­ber, de ik­ke har øde­lagt pi­gens liv – for­hå­bent­lig kla­rer hun sig, « me­ner hun.

Ban­ge og flov

Selv an­meld­te hun al­drig voldtægts­for­sø­get:

» Jeg var ban­ge og flov. Jeg var så ung og naiv og tænk­te: ’ Kun­ne jeg ha­ve gjort no­get an­der­le­des?’. Det er føl­somt i den al­der. Nu ved jeg selv­føl­ge­lig, at det ik­ke var min skyld, « for­tæl­ler hun.

Char­lot­te Bircow Næs­sS­ch­midt har mødt de to ger­nings­mænd fle­re gan­ge se­ne­re, og den ene har en­gang sagt und­skyld.

Hun rå­der an­dre of­re til at sør­ge for at snak­ke om de­res op­le­vel­se og få hjælp til at be­ar­bej­de op­le­vel­sen.

Char­lot­te Bircow Næss- Sch­midt var som ung til en fest, hvor hun plud­se­lig blev bå­ret væk af to be­kend­te og låst in­de på et væ­rel­se. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.