Dan­sker­nes fr

På tre år er dan­sker­nes sam­le­de fri­vær­di ste­get med 156 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ser nye tal

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

VÆKST

Bo­li­ge­jer­nes mur­stens­for­mue, fri­vær­di­en, blev gemt godt af vej­en i kølvan­det på fi­nanskri­sen, som send­te huspri­ser­ne helt i bund.

Men i takt med det øko­no­mi­ske op­sving er dan­sker­nes bo­lig­guld for al­vor be­gyndt at vok­se igen.

Den sam­le­de fri­vær­di er så­le­des ste­get med he­le 156 mil­li­ar­der kro­ner in­den for de se­ne­ste tre år, vi­ser nye be­reg­nin­ger, som Re­al­kre­dit Dan­mark har fo­re­ta­get for BT.

Da kur­ven bun­de­de i be­gyn­del­sen af 2012, hav­de bo­li­ge­jer­ne to­talt set 928 mil­li­ar­der til rå­dig­hed i fri­vær­di: I dag er be­lø­bet vok­set til mindst 1.084 mil­li­ar­der.

Ud­vik­lin­gen be­ty­der, at den gen­nem­snit­li­ge hus­stand i dag har en fri­vær­di på 641.000 kro­ner i spa­re­gri­sen mod 562.000 for cir­ka tre år si­den, vi­ser de nye tal. Det sva­rer til en stig­ning på 14 pro­cent.

» Den sti­gen­de fri­vær­di er en god nyhed for de dan­ske bo­li­ge­je­re. Det er pri­mært et ud­tryk for, at bo­lig­mar­ke­det er i bed­ring og at ly­sten til at op­ta­ge ny gæld har væ­ret re­la­tiv lil­le i de se­ne­ste år, « si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, der er che­fø­ko­nom i Re­al­kre­dit Dan­mark.

Gang i pri­vat­for­bru­get

Vær­di­en af de dan­ske ejer­bo­li­ger er over det se­ne­ste års tid vok­set med 46 mil­li­ar­der kro­ner, mens bo­lig­gæl­den i sam­me pe­ri­o­de er ste­get med cir­ka 13 mil­li­ar­der kro­ner.

» Sam­let set har der væ­ret en min­dre vækst i bo­lig­gæl­den over det se­ne­ste år, men i det sto­re bil­le­de har bo­lig­gæl­den væ­ret om­trent uæn­dret til svag pil op over de se­ne­re år, « si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann for­ven­ter, at den stør­re fri­vær­di vil øge dan­sker­nes for­brugs- lyst og der­med sæt­te yder­li­ge­re gang i den øko­no­mi­ske vækst: ne åb­ner for teg­ne­bo­gen, « si­ger bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

De se­ne­ste års pris­fest på ejer­lej­lig­he­der har sat ty­de­li­ge spor på ud­vik­lin­gen i fri­vær­di­er­ne. Si­den slut­nin­gen af 2011 er fri­vær­di­en pr. ejer­lej­lig­hed ste­get med næ­sten 285.000 kro­ner sva­ren­de til en frem­gang på godt 35 pro­cent. Gen­nem­snit­ligt set har fri­vær­di­en på mar­ke­det for ejer­lej­lig­he­der run­det me­re end 1 mil­li­on kro­ner.

Fest i ho­ved­sta­den

Der­u­d­over vi­ser tal­le­ne, at det især er i ho­ved­stads­om­rå­det, at dan­ske bo­li­ge­je­re har få­et en stor ge­vinst. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne top­per li­sten over bå­de den stør­ste frem­gang i par­cel­hu­se­jer­nes fri­vær­di og sel­ve fri­vær­di­ni­veau­et. Her har det gen­nem­snit­li­ge par­cel­hus en fri­vær­di på he­le 3,64 mil­li­o­ner kro­ner. I den mod­sat­te en­de af ska­la­en – i Lol­land Kom­mu­ne – er fri­vær­di­en i et par­cel­hus på små 60.000 kro­ner.

» Ho­ved­stads­om­rå­det sæt­ter sig tungt i top­pen af li­sten over re­gio­na­le fri­vær­di­stig­nin­ger. Der har gen­nem de se­ne­re år væ­ret en ty­de­lig po­la­ri­se­ring på bo­lig­mar­ke­det, hvor lan­dets dy­re­ste bo­lig­om­rå­der har op­le­vet størst frem­gang i bå­de bo­lig­pri­ser og ef­ter­spørgsel ef­ter bo­li­ger, « for­kla­rer Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Bir­git Da­etz, der er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Bo­ligsi­den. dk, an­be­fa­ler dan­ske­re med høj gæld ved si­den af re­al­kre­dit­lå­net at over­ve­je, om fri­vær­di­en kan bru­ges til at be­ta­le af på lå­ne­ne.

» Ty­pisk kan man spa­re pen­ge ved at ta­ge en fri­vær­di­belå­ning og ind­fri dy­re­re gæld. Der­u­d­over kan man og­så over­ve­je at bru­ge fri­vær­di­en, hvis man har no­get, man skal ha­ve la­vet i hu­set, for of­te er et re­al­kre­dit­lån den bil­lig­ste løs­ning, « si­ger Bir­git Da­etz.

Fri­vær­di pr. gen­nem­snit­ligt par­cel­hus

462.261

78.362

292.178

- 45.608

603.944

41.968

2014, kvar­tal 4:

293.152

77.352

349.597

37.557

307.884

- 41.076

247.171

56.120

438.680

- 18.521

511.117

77.992

376.108

376.108

299.910

- 21.54121.5

312.854

- 88.96388.9

240.078

483.654

57.354

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

149

207.799 9

9.3477

348.450

- 25.031

318.296 6

56.3722

230.043

- 40.604

251.470

534.064

44.441 Æn­dring over året: - 50.422

431.229

33.357

366.157

- 3.680

274.277

328.208

284.550

38.253

367.271

18.683

1.051.059

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

25.582

443.152

15.198

640.535

- 12.841

670.563 Æn­dring over året: 61.673

316.765

- 11.783

36.573

308.061

- 27.727

- 21.54 21.547

325.778

49.503

281.123

- 34.387

416.625

35.5 35.541

455.832

- 18.493 2014,20 kvar­tal 4: 253.57125 Æn­dringÆ over året: - 2.5552

Dan­sker­nes ejer­bo­li­ger er i gen­nem­snit 1.675.000 kr. værd, og gæl­den er på cir­ka 1.034.000 kr. Ja­nu­ar 2012: Ja­nu­ar 2015:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,201 kvar­tall 4:

Æn

2014,20 kvar­tal 4:

Æn­dringÆn over året:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014,20 kvar­tal 4:

Æ

2014,201 kvar­tal 4:

Æn

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

t:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

2014, kvar­tal 4:

Æn­dring over året:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.