Så­dan kan du lå­ne i di­ne mur­sten

BT - - PRIVATØKONOMI -

Tag

kon­takt til dit re­al­kre­dit­sel­skab, hvis du over­ve­jer at op­ta­ge et lån i din fri­vær­di.

Iø­je­blik­ket kan man hos fle­re sel­ska­ber få en ren­te på 0,15 pct. ( F3, va­ri­a­bel) på den ty­pe lån. Du skal dog sam­ti­dig væ­re op­mærk­som på bi­drags­sat­sen, der kan svin­ge, alt af­hæn­gig af hvor me­get fri­vær­di du belå­ner.

Når

du lå­ner i din fri­vær­di, be­stem­mer du selv, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til. Du kan byg­ge om el­ler byg­ge til, be­ta­le af på gæld med en hø­je­re ren­te, ta­ge or­lov el­ler gø­re no­get an­det, der har be­tyd­ning for dig. Den sam­le­de belå­ning ( nye lån + gam­le lån) skal blot væ­re un­der 80 pro­cent af ejen­dom­mens vær­di.

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.