Brug din fri­vær­di op­ti­malt

Bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit gi­ver en ræk­ke bud på, hvor­dan du bru­ger fri­vær­di­en mest for­nuf­tigt Rej­ser og an­dre for­nø­jel­ser For­æl­dre­køb el­ler skat­te­fri ga­ver

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

GU­I­DE Går du og drøm­mer om en kryd­stogt- rej­se til Ca­ri­bi­en el­ler en run­drej­se i USA? Hvis du har en stor fri­vær­di, kan det væ­re en mu­lig­hed at fin­de pen­ge­ne der. » Man har jo mest glæ­de af dis­se op­le­vel­ser, mens man har si­ne fri­ske år, men det gæl­der og­så om, at man ik­ke sæt­ter sig dy­re­re i sin må­ned­li­ge hus­le­je end det, man har råd til ef­ter­føl­gen­de. Der er ik­ke me­get for­nø­jel­se ved at træk­ke 100.000 kro­ner ud af fri­vær­di­en, hvis det ef­ter­føl­gen­de be­ty­der, at hus­lej­en er ble­vet så høj, at man skal le­ve af pas­ta af kød­bol­ler den sid­ste uge hver må­ned. « Hvis du over­ve­jer at gi­ve en hånds­ræk­ning til di­ne børn el­ler bør­ne­børn, kan fri­vær­di­en og­så væ­re en mu­lig­hed. Hvert år kan du ek­sem­pel­vis gi­ve dit barn et skat­te­frit be­løb i ga­ve på op til 60.700 kro­ner ( 2015- sats). » Et for­æl­dre­køb kan i nog­le til­fæl­de væ­re en god løs­ning, men man skal væ­re op­mærk­som på, at det ik­ke er om­kost­nings­frit. Ef­ter­føl­gen­de har man et stør­re lån, hvil­ket jo be­ty­der, at hus­lej­en sti­ger. Så man skal kun gø­re det, hvis man har lyst og over­skud i øko­no­mi­en. At gi­ve et skat­te­frit be­løb som ga­ve kan der væ­re et fint ra­tio­na­le i - ik­ke mindst hvis bør­ne­ne sid­der med hø­je­re ren­teud­gif­ter, end man selv gør. Hvis bør­ne­ne har høj ren­te på kas­se­kre­dit­ten, og den er truk­ket i bund, kan det be­ty­de gan­ske me­get for bør­ne­nes øko­no­mi at få stuk­ket 50.000 i hån­den af mor og far. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.