’’

BT - - NYHEDER -

der land­mæn­de­ne. Du kan godt se, hvor­dan det kom­mer til at gå, hvis de og­så får held til vir­ke­lig at sty­re in­du­stri­en. Så er der ik­ke me­get til­ba­ge. «

Som Jo­hn­ny Mad­sen ser det, er kli­ma­de­bat­ten ik­ke kun et ud­tryk for hyste­ri, men i høj grad og­så et spørgs­mål om magt. Det hand­ler om fri­hed. El­ler man­gel på sam­me.

» Det bli­ver den hø­je­ste dom­stol, der fin­des. Hvis man har magt over kli­ma­po­li­tik­ken, har man magt over virk­som­he­der­ne, ret til at be­stem­me, hvad der skal pro­du­ce­res. Der er kom­met nog­le nye magt­ha­ve­re til fa­det. I gam­le da­ge var det ka­pi­ta­li­ster­ne, der be­stem­te, men nu er det de in­tel­lek­tu­el­le, der har sat sig på po­ster­ne. «

Han næv­ner en 26- årig cand. po­lit. som skræk­ek­semp­let på den ty­pe.

» . .. Så ja, det er det, den sang hand­ler om. «

Jo­hn­ny Mad­sen har en rød de- nim­skjor­te hæn­gen­de løst uden på en sort T- shirt med det ame­ri­kan­ske flag på.

Han er ik­ke som så­dan po­li­tisk en­ga­ge­ret, for­tæl­ler han. Det hand­ler me­re om fri­hed. Om ret­ten til at gø­re, hvad po­k­ker der pas­ser en. Om ik­ke at bli­ve be­stemt over.

» Jeg er og har al­tid væ­ret anar­kist. Jeg ken­der ik­ke no­gen kunst­ne­re, der ik­ke er det. Nog­le gan­ge er jeg fak­tisk for anar­ki­stisk til at væ­re anar­kist. Hvis anar­kis­me bli­ver en be­væ­gel­se, så er jeg ik­ke med i den. Hvis folk vil knæg­te ret­ten til at ha­ve fri­hed, ja så er det et to­ta­lan­greb. «

I det lys er han nok al­li­ge­vel po­li­tisk, kom­mer Jo­hn­ny Mad­sen frem til – og­så selv­om han ik­ke stem­mer til fol­ke­tings­val­ge­ne.

» Jeg tror ik­ke rig­tig på det par­tipo­li­ti­ske sy­stem, må jeg in­drøm­me. Jeg ved ik­ke, hvad al­ter­na­ti­vet er, jeg går ik­ke så me­get op i det. Men selv­føl­ge­lig er min grun­dindstil­ling li­be­ral, for­di det er der, flest ting kan la­de sig gø­re. «

Han skyn­der sig at un­der­stre­ge, at det ik­ke be­ty­der, at han ik­ke støt­ter de fat­ti­ge og sva­ge.

Be­gej­stret for Jo­hn­ny

Li­be­ral Al­li­an­ce er be­gej­stret for Jo­hn­ny Mad­sen og hans kunst. Så be­gej­stret, at par­ti­et i 2012 selv be­tal­te for at få nog­le af hans bil­le­der hængt op i sit grup­pe­væ­rel­se på Chri­sti­ans­borg. Nor­malt er det el­lers Fol­ke­tin­gets rå­d­gi­ven­de kunst­ud­valg, der fi­nan­si­e­rer Fol­ke­tin­gets kunst, men i et skrift­ligt af­slag til Li­be­ral Al­li­an­ce gjor­de ud­val­get det klart, at Chri­sti­ans­borg bør rum­me ’ de bed­ste dan­ske bil­led­kunst­ne­re’, og ’ vi fin­der ik­ke, at Jo­hn­ny Mad­sen er blandt dem’.

» Det er ba­re end­nu et ek­sem­pel på, at man har nog­le folk sid­den­de på nog­le po­ster, de ik­ke kan be­stri­de, « ly­der Jo­hn­ny Mad­sens kom­men­tar til den sag.

» Jeg er ik­ke ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­mi­et. Det er det, der er pro­ble­met. Men det var van Gogh da hel­ler ik­ke. «

Hvis folk vil knæg­te ret­ten til at ha­ve fri­hed, ja så er det et to­ta­lan­greb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.