’’

BT - - NYHEDER -

bil­le­de, og så bli­ver det me­re in­dad­vendt. Jeg har låst min dør fem da­ge om ugen, og så ma­ler jeg fra mor­gen til af­ten. Ger­ne fra klok­ken fem om mor­ge­nen. Det er man nødt til. Jeg kan ik­ke drik­ke, når jeg skal ma­le. Ba­re en halv øl, så kan jeg ik­ke kon­cen­tre­re mig. «

Det hand­ler om fri­hed. Med el­ler uden al­ko­hol.

Jo­hn­ny Mad­sen ven­der til­ba­ge til det at bli­ve gam­mel med rock’n’roll.

» Jeg me­ner Chuck Ber­ry, ik­ke os’, han er 88 år, men han for­sø­ger sta­dig at la­ve duck­walk. Det er så ik­ke al­tid, det lyk­kes for ham, men fø­lel­sen er den sam­me. Fri­he­den er den sam­me. Det har sgu ik­ke no­get med al­der at gø­re. «

» Er det ik­ke ba­re et tal, « spør­ger Je­a­nett Ex­ner.

» Jo jo, al­der er en men­tal til­stand, « sva­rer Jo­hn­ny Mad­sen.

Men det må væ­re hårdt at bli­ve ved med at le­ve et rock’n’roll- liv?

» Det sy­nes jeg sgu ik­ke. Nu er jeg og­så i ri­me­lig god form. Jeg spil­ler jo golf. «

» Han er en ha­bil gol­f­spil­ler, « læg­ger Je­a­nett til.

Je­a­nett la­ver gul­la­sch til os i sit strå­tæk­te hus i Nord­by. Vi får rom og co­la og ta­ler om at tro, at man tror på Gud. En for­mu­le­ring, Jo­hn­ny Mad­sen ger­ne bru­ger om sit for­hold til det re­li­gi­øse.

Åb­ner slu­ser­ne

» Men og­så dér skal man væ­re usik­ker. Der er ik­ke no­gen, der ved Gud. Det er jo det fan­ta­sti­ske, for der har du igen det med øje­blik­ket. Tro er en øje­bliks­stem­ning. En til­stand. Jeg ved ik­ke, om der er no­gen, der tror på Gud kon­stant. Vo­res lod er øjebliksbilledet, og det er dér, jeg er. Jo dy­be­re jeg ro­der mig ind i min egen kunst, des me­re tror jeg på de stær­ke ån­de­li­ge, re­li­gi­øse kræf­ter. «

Hvad er det, der sker, når du ro­der dig ind i kun­sten?

» Jeg kom­mer dybt ind i en ån­de­lig ver­den, som er fan­ta­stisk at væ­re i. Når jeg af­ser ek­sem­pel­vis tre må­ne­der til at skri­ve, så har jeg åb­net for nog­le slu­ser, som jeg ik­ke har ad­gang til el­lers. Dér ser jeg sgu ik­ke film, jeg kon­cen­tre­rer mig vildt om det at væ­re de­r­in­de i de åb­ne slu­sers land. «

I vir­ke­lig­he­den er det no­get, som er såre en­kelt, men som er så svært at ta­le om, for­kla­rer han.

» Kun­sten op­står dér, hvor ord dår­ligt nok er til­stræk­ke­li­ge. Det er det sam­me med ens san­ge. Det er fan­de­me svært at snak­ke om si­ne san­ge.

Den fø­lel­se, som jeg ma­ler et bil- le­de med, er hel­ler ik­ke den sam­me fø­lel­se, som besku­e­ren kig­ger på det med. « Han næv­ner sin nye pla­de som ek­sem­pel.

» Jeg ken­der hvert ene­ste kom­ma på den nu, og så hø­rer jeg den ik­ke det næ­ste år. Først til den tid kan jeg be­døm­me, om den er i or­den, el­ler den ik­ke er. «

Af­hæn­ger det og­så af, om pu­bli­kum ta­ger den til sig?

» Nej, det har ik­ke no­get med det at gø­re. Be­røm­mel­sen, pen­ge­ne og alt det der er si­de­ge­vin­sten. Ho­ved­ge­vin­sten er at la­ve det. Jeg bli­ver ren­set i den pro­ces. Hvis folk en dag ik­ke gi­der hø­re mi­ne ting me­re, vil jeg sta­dig­væk la­ve dem. Men det er al­tid nem­me­re, når so­len skin­ner. Så­dan er den hi­sto­rie, « si­ger Jo­hn­ny Mad­sen.

Hvad der er vig­tigst for ham, at ma­le el­ler at skri­ve san­ge, ved han ik­ke. Men med bå­de det ene og det an­det gæl­der det, at det er som en rej­se.

» Nog­le gan­ge er det sgu ik­ke en char­ter­tur. Så er det al­vor. Men det er en rej­se, og man bli­ver bed­re til tin­ge­ne un­der­vejs. «

» Du får kar­tof­fel­mos i dag, Jo­hn­ny Mad­sen, « rå­ber Je­a­nett fra køk­ke­net. Hun er klar med gul­la­s­chen.

» Men i dag sprin­ger jeg kar­tof­fel­mo­sen over. Det er ham­me­ren, « sva­rer Jo­hn­ny Mad­sen lidt træt.

» Nå ja, du får al­tid mad­ham­me­ren, når du spi­ser no­get, der er for tungt. Men så luk­ker vi alt­så ned her. «

» Nej nej, vi skal fan­de­me da ned at spil­le bil­lard og hø­re mu­sik. Nu er vi jo en­de­lig kom­met i by­en! « .

Vi hø­rer he­le ’ Godt nyt’- pla­den, mens mør­ket kom­mer. Isen ras­ler i glas­se­ne.

Jeg er ik­ke ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­mi­et. Det er det, der er pro­ble­met. Men det var van Gogh da hel­ler ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.