Teg­ner drop­per pro­fet

Char­lie Heb­do- teg­ne­ren Luz er fær­dig med at af­bil­de Muham­med

BT - - NYHE­DER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SA­TI­RE

Da Char­lie Heb­do ud­kom før­ste gang ef­ter ter­r­or­an­gre­bet mod det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin i Pa­ris i ja-

nu­ar, var det med is­lam­pro­fe­ten Muham­med på for­si­den. Med tå­rer i øj­ne­ne holdt pro­fe­ten et skilt frem med tek­sten ’ Je su­is Char­lie’ ( Jeg er Char­lie, red.) flan­ke­ret af or- de­ne: ’ Alt er til­gi­vet’. Bag den for­si­de stod sa­ti­re­teg­ne­ren Luz, og står det til ham, er det sid­ste gang, at han har po­rtræt­te­ret pro­fe­ten, si­ger han i et in­ter­view.

» Han in­ter­es­se­rer mig ik­ke læn­ge­re. Jeg blev træt af at teg­ne ham, li­ge­som jeg blev træt af at teg­ne Sarkozy ( tid­li­ge­re fransk præ­si­dent, red.). Jeg har ik­ke tænkt mig at de­di­ke­re mit liv til at teg­ne dem, « si­ger han i et in­ter­view med må­neds­ma­ga­si­net Les In­ro­ck­up­tib­les iføl­ge Reu­ters.

Da de to brød­re Said og Chérif Kou­a­chi i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar an­greb sa­ti­re­ma­ga­si­nets re­dak­tions­lo­ka­ler og dræb­te 12 per­so­ner, var det iføl­ge dem selv for at hæv­ne pro­fe­ten, der var ble­vet po­rtræt­te­ret fle­re gan­ge i ma­ga- si­net. I is­lam bli­ver det be­trag­tet som blas­fe­mi at teg­ne pro­fe­ten.

Den fran­ske teg­ner fast­slår i in­ter­viewet, at hans be­slut­ning ik­ke skal ses som en sejr til is­la­mi­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.